Druki do pobrania

Druki do pobrania referat Finansowy


Osoby fizyczne

Druki podatkowe do pobrania - obowiązujące od 01.07.2019

Rolny

Informacja o gruntach - IR-1  

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  - ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  -  ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników -  ZIR-3

Leśny

Informacja o lasach -  IL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -  ZIL-1 

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  - ZIL-2 

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników -  ZIL-3

Nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  - IN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  - ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  - ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników  ZIN-3 


Osoby prawne

Rolny

Deklaracja na podatek rolny  - DR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  - ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDR-2

Leśny

Deklaracja na podatek leśny -DL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDL-1 

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDL-2

Nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości -  DN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDN-1 

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDN-2


Stawki podatku 2022

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku leśnego


Stawki podatku 2021

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku leśnego


Stawki podatku 2020

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku leśnego


Stawki podatku 2019

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

Uchwała w sprawie wysokości opłaty za odpady komunalne


Stawki podatku 2018

Stawki podatku rolnego na 2018 rok

Stawka podatku leśnego na 2018 rok

Stawki podatku od nieruchomości 2018 rok


Stawki podatku 2017

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek rolny

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wysokości stawek podatku od środków transportowych


Osoby Prawne: 

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja w sprawie podatku leśnego

Osoby Fizyczne:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Zgoda na informację o terminie zapłaty.

Deklaracja w sprawie podatku od środków transportu.

Załącznik do Deklaracji DT -1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach i podatkach lokalnych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy na gospodarstwie rodziców

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Druki do pobrania referat Ogólny Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie

Rezygnacja ze sprzedaży  napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Mały Grant wzór - sprawozdaniaGminny Zarząd Placówek Oświatowych

Wniosek o stypendium

Dofinansowanie zakupu podręczników

Druki do pobrania referat Gospodarki Komunalnej

Zgłoszenie szkody łowieckiej do Koła Łowieckiego

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Maków Podhalański

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI LUB SZAMBA

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z MPZP.

Wniosek o rewitalizacje

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o zaświadczenie, że nieruchomość posiada numer

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Wniosek o przekwalifikowanie działki.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

OŚWIADCZENIE SPÓLDZIELNI do wniosku na drzewa

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Informacja o wyrobach zawierających azbest


Wniosku o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych :


  1. Uchwała nr XXI.181.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 września 2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania.
  2. Zmiana do uchwały nr XXI.181.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 września 2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania.