Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim
Harmonogram pracy

Koncesja na alkohol
 

Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim została powołana do realizacji zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.  Zadania te w szczególności obejmują:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
  w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Zadania te realizowane są wg. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które co roku są przyjmowane przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim w formie uchwały.


W skład Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Makowie Podhalańskim wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Należą do nich:

1. Józef  Kurpiel                                            Przewodniczący Komisji                  

2. Kazimierz  Bałos                                      Z-ca  Przewodn.  Komisji                 

3. Teresa Fujak                                               Członek  Komisji                  

4.  Barbara Skubis-Tyszewska               Członek  Komisji                              

5.  Bogumiła Jamróz                                    Członek  Komisji                              

6.  Stanisława Świstek                                 Członek Komisji                           

7. Żaneta Łopata                                             Członek Komisji                          


Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim w ramach swojej działalności wykonuje następujące czynności:

 1. podejmuje działania zmierzające do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 2. prowadzi konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu, których celem jest motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego,
 3. prowadzi konsultacje z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
 4. udziela wsparcia w postaci konsultacji dla osób dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez członka rodziny,
 5. wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania z uchwałami Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim,
 6. podejmuje czynności zmierzające do ograniczenia zjawiska uzależnienia na terenie gminy Maków Podhalański.

Załączniki:

 1. Uchwała nr XIII.117.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.