:: RSS :: kontakt ::

Aktualności - Nauka poprzez zabawę

2013-06-08

„Realizacja zajęć w II semestrze”

Trwa II semestr roku szkolnego 2012-2013, w którym realizacja zajęć w projekcie pt. „Nauka poprzez zabawę” przebiega zgodnie z planem. We wszystkich 7 Szkołach Podstawowych Gminy Maków Podhalański kontynuowane są zajęcia zarówno wyrównawcze jak i rozwijające zainteresowania dzieci biorących udział w projekcie.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Białce, Grzechyni, Kojszówce, Makowie Podhalańskim, Juszczynie, Wieprzcu i w Żarnówce
Głównym  celem tych zajęć  jest  wyrównywanie  braków  w wiadomościach  i stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego  dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Szczególną  uwagę nauczyciele poświęcają na wsparcie dzieci i poprawienie ich wiary we własne siły poprzez dostosowanie zadań do ich możliwości i umiejętności.
Zajęcia  obejmują w II semestrze ćwiczenia:
- słuchu fonematycznego: podział wyrazów na sylaby,  liczenie sylab, tworzenie sylab z podaną głoską, wydzielanie głosek,
- usprawniające percepcję słuchową: dzielenie zdań na wyrazy,  wyodrębnianie samogłosek w nagłosie i wygłosie,  rozpoznawanie spółgłosek,  rozpoznawanie głosek i liter w zdaniach,
- w mówieniu: odpowiadanie na pytania nauczyciela,  opisywanie obrazka,  opowiadanie treści krótkiej historyjki obrazkowej,  układanie i wypowiadanie krótkich zdań,
-   usprawniające funkcje manualne: układanie wzorów,  uzupełnianie szablonów,  odwzorowywanie elementów  litero podobnych, odwzorowywanie liter wg wzorów,
- pisania: odwzorowywanie wyrazów,  przepisywanie wyrazów,  uzupełnianie wyrazów brakującą literą lub sylabą,  prawidłowe łączenie liter w wyrazach,  właściwe stosowanie dwuznaków i liter,  prawidłowa pisownia wyrazów z ą i ę  oraz zmiękczeń,  pisanie ze słuchu i z pamięci,  pisownia wyrazów wielką literą,
-   czytania: ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową,  ćwiczenia w czytaniu krótkich wyrazów (literowanie, głoskowanie, sylabizowanie),  czytanie wyrazów z grupami  spółgłoskowymi i z dwuznakami,  czytanie krótkich tekstów,  układanie wyrazów z rozsypanki  literowych i sylabowych,  układanie zdań z rozsypanki wyrazowej,  dobieranie podpisów do obrazków,  uzupełnianie luk w zdaniach, segregowanie historyjek obrazkowych,  wg logicznej kolejności.
Dzięki ciekawym i atrakcyjnym pomocom uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach a nauka przez zabawę dostarcza im wiele radości.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Białce, Grzechyni, Makowie Podhalańskim, Juszczynie, Wieprzcu i w Żarnówce
Dzieci poprzez gry i zabawy uczą się przyjmowania prawidłowej postawy ciała, odpowiedniego oddychania torem brzusznym i piersiowym. W zajęciach występują również ćwiczenia ogólnorozwojowe. Uczniowie mają dobierane indywidualnie ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie rozciągnięte. Wzmacniają również mięśnie poprzez zwiększenie ich siły i wytrzymałości, wyrabiają prawidłowe ustawienia stopy. Rezultaty tych ćwiczeń zostaną zbadane po zakończeniu zajęć na podstawie testów funkcjonalnych, tj. Testu Degi, Testu Thomasa, Testu Langego, Testu P-P, Testu Bertranda-Adama. Poszczególne testy  badają przykurcze barków,  mięśni  kulszowo-goleniowych, stawu biodrowego, zginaczy kończyn dolnych i niewydolność mięśni prostowników oraz asymetrię pleców. 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Białce, Grzechyni, Kojszówce, Makowie Podhalańskim, Juszczynie i w Żarnówce
Celem głównym realizowanych zajęć jest uzupełnianie braków edukacyjnych z zakresu edukacji matematycznej, dostosowanie zadań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, stopniowanie trudności, utrwalanie zdobytych umiejętności i wiedzy, kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki oraz obowiązków szkolnych, tworzenie bezpiecznej i życzliwej atmosfery na zajęciach oraz atrakcyjność zajęć polegająca np. na nauce przez zabawę.
Na zajęciach dzieci poprzez wykorzystanie wielu ciekawych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych pogłębiają i utrwalają znajomości czterech działań arytmetycznych wraz z opanowaniem podstaw techniki rachunkowej, rozwijają umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi podczas rozwiązywania problemów, uczą się samodzielnej pracy z tekstem matematycznym, rozwijają wyobraźnię, myślenie, aktywność twórczą i zainteresowania matematyczne, jak również pozytywne nastawienie do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych.

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Białce, Grzechyni, Makowie Podhalańskim, Juszczynie i w Żarnówce
W pierwszym półroczu wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zajęć zostali zdiagnozowani testem, który określił poziom trudności artykulacyjnych. W późniejszym czasie nastąpiła również diagnoza słuchu fonemowego. Na bieżąco prowadzona była także obserwacja lateralizacji funkcji, szczególnie na poziomie „oko-ręka”. W drugim półroczu praca każdej z grup koncentruje się przede wszystkim nad doskonaleniem realizacji szeregu głosek dziąsłowych oraz głoski r. Pracę nad poprawną artykulacją rozpoczynają ćwiczenia pozycji spoczynkowej języka, usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych- warg, policzków i języka oraz ćwiczenia oddechowe. Poszczególne głoski dzieci utrwalają w sylabach otwartych, logotomach, sylabach zamkniętych, następnie w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów, wyrażeniach, zdaniach i trudniejszych tekstach. Wśród ćwiczeń językowych, które przeprowadzane są podczas zajęć należy wymienić: ćwiczenia systemu fonetyczno-fonologicznego, ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, ćwiczenia czytania tekstu ze zrozumieniem, ćwiczenia systemu syntaktycznego oraz leksykalnego.
Podczas zajęć grupowych szczególną uwagę nauczyciele zwracają na stymulację funkcji słuchowych– ćwiczenia percepcji słuchowej, pamięci słuchowej, identyfikacji odgłosów z otoczenia oraz szeroko pojęte zabawy językowe, słowne kalambury, zagadki, rebusy i gry dydaktyczne stymulujące słuch fonemowy. Podczas toku spotkań odbywają się także zajęcia z elementami logorytmiki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych. Te szczególne zajęcia mają na celu rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję słowną, muzyczno-ruchową, odkrywanie komunikacji pozawerbalnej oraz identyfikowania i nazywania różnych stanów emocjonalnych wyrażonych przez muzykę.
Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy kształtują u dzieci również funkcje wzrokowe oraz poprawne nawyki analizowania przestrzeni, ponieważ ma to szczególne znaczenie podczas nabywania umiejętności pisania, czytania w klasach I-III.
Do ćwiczeń stymulujących percepcję wzrokową wykorzystywane są rozsypanki literowe, sylabowe, wyrazowe, zdaniowe, wykreślanki, rebusy, kalambury, historyjki obrazkowe, gry typu „memory”, domino obrazkowe, loteryjki obrazkowe oraz plansze różnicujące elementy
i in.
Oprócz ćwiczeń kształtujących funkcje słuchowe i wzrokowe, nauczyciel prowadzący zajęcia zwraca uwagę na rozwijanie funkcji myślowych– szeregowania, klasyfikowania, abstrahowania, myślenia przyczynowo-skutkowego, pamięci oraz uwagi.
Spotkania te mają formę zabawy (często z elementami współzawodnictwa- turniej, konkurs lub gra dydaktyczna), której celem jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej oraz nabywanie umiejętności poprawnego, twórczego budowania wypowiedzi.

Zajęcia rozwijające zdolności matematyczno- przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Białce, Kojszówce, Makowie Podhalańskim i w Juszczynie
Zajęcia rozwijające zdolności matematyczno– przyrodnicze przeznaczone są dla uczniów przejawiających zainteresowania z tego zakresu. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele poszerzają i pogłębiają wiadomości i umiejętności dzieci, rozwijają pomysłowość w myśleniu i działaniu oraz przekazują uczniom w ciekawy sposób treści z zakresu matematyki i przyrody. Tematy zajęć dostosowywane są bezpośrednio do potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do właściwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele starają się rozwijać u uczniów zdolności poznawcze. Kształtują w nich ciekawość w poznawaniu otaczającego świata oraz przybliżają im tajniki ludzkiego ciała. W celu urozmaicenia zajęć nauczyciele wraz z uczniami przeprowadzają różne doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z przyrodą i wyciągają właściwe wnioski. Prowadzą również obserwacje przyrodnicze w poszczególnych porach roku i podczas wycieczek, przez co rozwijają wrażliwość na piękno krajobrazu najbliższego otoczenia oraz Polski. Nauczyciele starają się rozbudzać w dzieciach świadomość ekologiczną, umiejętność dostrzegania zagrożenia, wyrabiają w nich nawyk zbierania surowców wtórnych i segregacji śmieci. Na zajęciach dzieci z zainteresowaniem rejestrują pogodę i odczytują dane ze stacji meteorologicznej, stacji pogody, deszczomierza i wiatrowskazu, wykonują doświadczenia i zabawy z powietrzem. Ponadto nauczyciele omawiają z dziećmi: Układ Słoneczny, rozmieszczenie planet, cechy, budowę, sposób życia i gatunki ptaków spotykanych na naszym terenie, sposoby rozpoznawania odgłosów ptaków, wybrane gatunki roślin, ich cykl życia i warunki potrzebne do życia, budowę drzewa, podział drzew, rolę drzew w przyrodzie i rozpoznawanie różnych gatunków drzew. Uczniowie umieją już rozpoznawać grzyby, które można spotkać w naszych lasach, dokonują podziału grzybów na jadalne i trujące oraz znają budowę grzyba. W ramach doświadczeń, dzieci pod okiem prowadzącego, założyły w mini szklarni hodowlę roślin: nasturcji, kukurydzy, fasoli i groszku oraz zorganizowały terrarium w klasie dla dżdżownicy i ślimaka.
Oprócz zainteresowań przyrodniczych nauczyciele poszerzają u uczniów także wiadomości i umiejętności matematyczne. Dzieci doskonalą umiejętności logicznego myślenia, techniki rachunkowe, rozwijają wyobraźnię oraz aktywność twórczą. W trakcie zajęć dzieci rozwiązują różnymi sposobami zadania tekstowe oraz zadania nietypowe. Nauczyciele przeprowadzają także ćwiczenia rozwijające wyobraźnię przestrzenną oraz ćwiczenia konstrukcyjne. Poprzez gry, łamigłówki, krzyżówki i rebusy uczniowie utrwalają i poszerzają wiadomości matematyczne dotyczące zbiorów, figur geometrycznych, pojęcia liczby oraz działań matematycznych.
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wspaniałych pomocy dydaktycznych, które dostarczają uczniom wiele radości oraz pozwalają na głębsze zrozumienie omawianych treści.
Uczniowie w bardzo dobrym stopniu na bieżąco opanowują omawiane treści.

Zajęcia artystyczne w Szkole Podstawowej w Białce, Makowie Podhalańskim i w Juszczynie
W ramach tych spotkań uczniowie rozwijają przede wszystkim swoje zainteresowania muzyczne i plastyczne, odkrywają swoje „ja” dzięki obcowaniu ze sztuką, literaturą i muzyką, pobudzają własną wyobraźnię i kreatywność, uczą się współpracować w grupie, planować swoją pracę, dbać o ład i porządek na sali. Dzieci często korzystają z zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych min. z instrumentów, stempli, farb zwykłych i takich przeznaczonych do malowanie na szkle, ozdobnych dziurkaczy. Nauczyciele uczą dzieci korzystania również z bogactwa naszej przyrody (z liści, kasztanów, kamieni) i tworzenia z nich przepięknych arcydzieł. Uczniowie, po zapoznaniu się z barwami podstawowymi, uczą się tworzenia barw pochodnych i ich zastosowania. Poznały także nowe techniki plastyczne, które wykorzystują na tworzenie prac odzwierciedlających czas i okazje w jakich są robione. Przez to powstawały już piękne choinki ozdobione wiórkami i trocinami z drewna, walentynkowe laurki, maski karnawałowe, kosz z darami jesieni, jeż z masy solnej itp. Prace regularnie są eksponowane na wystawie szkolnej. Na zajęciach muzycznych dzieci nauczyły się już grać na dzwonkach piosenkę „Ola i liście”, „Mikołaj Św., ilustrują ruchem nastrój dźwięku, biorą udział w zabawach ruchowych, tańcach i pląsach. Podczas zajęć artystycznych dominuje bardzo miła atmosfera, gdyż dzieci wykazują duże zainteresowanie ich tematyką.


Zajęcia rozwijające zdolności językowe (angielski) w Szkole Podstawowej w Kojszówce
Na zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów z angielskim alfabetem, sposobami powitania i pożegnania w j. angielskim, nazwami artykułów spożywczych (warzywa, owoce, artykuły słodkie, produkty mięsne, pieczywo) i posiłków, nazwami różnego rodzaju zwierząt (domowe, gospodarskie, dzikie, morskie, ptaki, owady). Dzieci poznają części ciała, ubrań i podstawowych czynności, słownictwo związane ze szkołą (przedmioty szkolne, kolory, kształty, liczby). Wprowadzane są również nazwy niektórych zawodów i pojazdów. Każdorazowo, wprowadzone słownictwo dzieci odsłuchują w języku oryginalnym, powtarzają chóralnie i indywidualnie oraz utrwalają w kontekście.
Przy realizacji materiału nauczyciel korzysta z różnych pomocy dydaktycznych, które motywują dzieci do pracy oraz urozmaicają naukę języka obcego. Prowadzący używa plansz, kart, zdjęć, kolorowych książek oraz urządzeń multimedialnych i programów interaktywnych. Dla wzbudzenia jeszcze większego zainteresowania przedmiotem nauczyciel prowadzi rozmaite zabawy językowe, puszcza piosenki w języku angielskim.

Zajęcia z komunikacji społecznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Podhalańskim
Program obejmuje zajęcia wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego. Polegają one na zintegrowaniu i poznaniu się grupy, kształtowaniu właściwych postaw wobec innych poprzez odgrywane scenki rozmowę i przykład.
W trakcie pracy indywidualnej i grupowej nauczyciel kształtuje u dzieci poczucie bezpieczeństwa, wzmacnia je poprzez dobre słowo. Ważne jest ukazanie właściwej komunikacji między uczestnikami, uwrażliwienie na potrzeby innych, zwrócenie uwagi na konieczność wyrażania swoich emocji, mówienia o nich. Uczniowie kształtują umiejętności podejmowania wspólnych aktywności z rówieśnikami, poznają siebie w kontakcie z innymi, budują pozytywny obraz własnej osoby i kształtują poczucie wartości.
Metodami prowadzenia zajęć są: praca z grupą, tj. praca w kręgu, burza mózgów, rysunki i prace plastyczne, gry i zabawy, bajki terapeutyczne, relaksacja oraz praca indywidualna.
 

« Powrót

Wejść : 5923172
Unikalnych : 4779014

Obecnie : 5
Zalogowanych : 0