:: RSS :: kontakt ::

Dom Kultury

2016-02-18

Gminny Konkurs Plastyczny "WIELKANOC W TRADYCJI POLSKIEJ"

Miejska Biblioteka Publiczna - Dom Kultury w Makowie Podhalańskim organizuje po raz dziewiąty Konkurs Plastyczny „Wielkanoc w tradycji polskiej”. Adresowany jest on do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Maków Podhalański. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wernisażem nastąpi w dniu 15 marca 2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5. Zapraszamy młodych artystów do udziału w tym wydarzeniu a także wszystkich mieszkańców do obejrzenia wystawy pokonkursowej, która odbywać się będzie w dniach 15 – 24.03.2016 r.

Szczegóły konkursu znajdują się na lewym panelu naszej strony internetowej w dziale "Konkursy, Przeglądy".

 

 

REGULAMIN KONKURSU


1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
2. Cel: Sięgnięcie do chrześcijańskich źródeł i korzeni naszej duchowości, kultury i tradycji.
3. Technika prezentowanych prac: Malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, rzeźba.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2 samodzielnie wykonane, nigdzie wcześniej
nie publikowane i nie nagradzane prace o dowolnych wymiarach.
Winny być oprawione (rama drewniana, passe-partout) i dokładnie opisane
(imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła, telefon kontaktowy lub e-mail).
5. Nieprzekraczalny termin i miejsce składania prac:
10 marca 2016r. – Miejska Biblioteka Publiczna lub Dom Kultury w Makowie
Podhalańskim. Do prac każda instytucja winna załączyć listę uczestników (nazwa szkoły,
imię i nazwisko autora, klasa, ilość prac).
6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
7. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora, którego decyzja będzie ostateczna
(ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość nadesłanych prac).
8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz
wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego uczestników konkursu stworzone
zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.
9. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne lub pisemne
powiadomienie dyrekcji szkoły).
10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 marca 2016 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Domu Kultury (ul. Kościuszki 5 w Makowie Podhalańskim).
11. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie do 24 marca 2016 r.
12. Od dnia 04 kwietnia 2016 r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie
w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od dnia zamknięcia wystawy przechodzą na własność organizatora.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii
zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.
14. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą
w Makowie Podhalańskim. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, klasa, szkoła/placówka delegująca. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926, z późn. zm.). Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez MBP jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim www.makowskakultura.pl
www.makowskakultura.naszab iblioteka.com, www.facebook.com/ makowskakultura,
Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl, oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.

« Powrót

Wejść : 6230209
Unikalnych : 5032619

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0