:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-04-27

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański w zakresie działki o nr ewid. 1142/2.

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI.44.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Pohalański przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/397/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w dniu 14 maja 2014r. (Dz.Urz. Woj. 2014.3083 z dnia 04.06.2014r.), w zakresie rysunku planu - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu zmiany planu w dniach od 05.05.2016r. do 25.05.2016r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim (34 – 220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3); w godzinach urzędowania.

Materiały projektu zmiany planu będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy – www.makow-podhalanski.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 18.05. 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim (34 – 220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3)

Zgodnie z art.18 ust.1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2016r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim (34 – 220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3) na Dziennik Podawczy,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim; 34 – 220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3.
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ponadto informuję, iż zgodnie z pismem znak: OO.410.13.1.2016.MZi z dnia 11 marca 2016r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i pismem znak: NNZ.9022.1.14.2016 z dnia 9 lutego 2016r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej postanowiono o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany planu .


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

 

« Powrót

Wejść : 6230235
Unikalnych : 5032645

Obecnie : 8
Zalogowanych : 0