:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-05-16

Obwieszczenie w sprawie decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie w sprawie decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Maków Podhalański, 16.05.2016 r.


GK.6733.1.2.2016


Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), w związku z art. 50 i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwana dalej ustawa o.p.i.z.p.) (Dz.U.2015.199 z dnia 2015.02.10) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Eko-Skawa sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34 – 220 Maków Podhalański, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim ulice: Żeromskiego, Głowackiego, Jazy”.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o.p.i.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Z uwagi na położenie inwestycji, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9) i pkt 11) ustawy o.p.i.z.p., decyzję wydaje się po dokonaniu uzgodnienia odpowiednio z: Starostą Suskim – zarządcą drogi powiatowej ul. Głowackiego, Burmistrzem Makowa Podhalańskiego – zarządcą dróg gminnych ul. Jazy, ul. Żeromskiego oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
Na podstawie art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organów przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10. § 1. K.p.a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, II piętro, pokój nr 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.


                                                                            Burmistrz Makowa Podhalańskiego

« Powrót

Wejść : 6230348
Unikalnych : 5032758

Obecnie : 17
Zalogowanych : 0