:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-05-23

Obwieszczenie w sprawie decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie w sprawie decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Maków Podhalański, 23.05.2016 r.
GK.6733.1.6.2016


Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwana dalej ustawa o.p.i.z.p.) (Dz.U.2015.199 z dnia 2015.02.10) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim ulice: Żeromskiego, Głowackiego, Jazy”, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9) i pkt 11) ustawy o.p.i.z.p, - pismami z dnia 20.05.2016 r. wystąpiono do:
- Zarządcy drogi powiatowej ul. Głowackiego – tj. Starosty Suskiego;
- Zarządcy dróg gminnych ul. Jazy, ul. Żeromskiego – tj. Burmistrza Makowa Podhalańskiego;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
o dokonanie uzgodnień o których mowa w art. 53 ust. 4 ww ustawy.
Wraz z pismami posłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. na wniosek Inwestora: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Eko-Skawa sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34 – 220 Maków Podhalański, zostało wszczęte postępowanie w sprawie
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o.p.i.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Zgodnie z art. 10. § 1. K.p.a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z projektem przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, II piętro, pokój nr 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.

 

z up. Burmistrza

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej


 

« Powrót

Wejść : 6230212
Unikalnych : 5032622

Obecnie : 10
Zalogowanych : 0