:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-06-29

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr  XV.125.2016 z dnia 30 marca 2016r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański.
Granice opracowania ww. planu miejscowego określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do powyższej Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu w terminie do: 21.07.2016r


Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres:


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
(34-220 Maków Podhalański; ul. Szpitalna 3)

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
gp@makow-podhalanski.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest
Burmistrz Makowa Podhalańskiego

« Powrót

Wejść : 6230368
Unikalnych : 5032778

Obecnie : 9
Zalogowanych : 0