:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-06-30

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Żarnówka w gminie Maków Podhalański w zakresie określonym w uchwale Nr IX.73.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Żarnówka w gminie Maków Podhalański w zakresie określonym w uchwale Nr  IX.73.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2  września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art.17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 778) oraz uchwały Nr  IX.73.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2  września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/396/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w  dniu 14 maja 2014r. (Dz. Urz. Woj. 2014.3082 z dnia 04.06.2014r.) - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.07.2016r. do 25.07.2016r. w Urzędzie Miejskim w  Makowie Podhalańskim (34 – 220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3); w  godzinach urzędowania.
Materiały projektu zmiany planu wraz z prognozą będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: makow-podhalanski.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanieprzeprowadzona w dniu 07.07. 2016r. o  godz.  10.00 w  Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim (34 – 220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3)


Zgodnie z art.18 ust.1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie zmiany miejscowego planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2016r. z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwana dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o    środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański,
- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. projektu zmiany planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na  środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o    którym mowa wcześniej.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać:

- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim; ul. Szpitalna 3 (Dziennik Podawczy),

- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim; 34 – 220 Maków Podhalański; ul. Szpitalna 3.

- drogą elektroniczną; w tym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracjipublicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2016r. - z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

« Powrót

Wejść : 6230326
Unikalnych : 5032736

Obecnie : 11
Zalogowanych : 0