:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-07-04

OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a s i ę

 

iż w dniu 17.06.2016 r. Burmistrz Makowa Podhalańskiego wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GK.6733.1.2016 dla zamierzenia pn:

polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w makowie Podhalańskim w rejonie ulic Żeromskiego, Głowackiego, Jazy na dz, nr ewid. 7780, 7797, 7768/2, 9141, 9146, 9149, 9151, 9152.

Z treścią wydanej decyzji, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański, pokój nr 20, II piętro.

« Powrót

Wejść : 6214749
Unikalnych : 5019514

Obecnie : 1
Zalogowanych : 0