:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-07-21

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Nr XXXVIII/400/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28.07.2016r. do 18.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 08.08.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, sala 28 o godz.1200.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projeku należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:
na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na
platformie ePuap opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
profilu zaufanego ePuap,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 08.09.2016 r.

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2
i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

 


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

 

Do pobrania:

1. Rysunek planu - część 1

2. Rysunek planu - część 2

3. Tekst planu

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

5. Uzasadnienie

« Powrót

Wejść : 6214763
Unikalnych : 5019528

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0