:: RSS :: kontakt ::

Aktualności

2016-08-29

 GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA LATA 2016-2026

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA LATA 2016-2026

Burmistrz Gminy Maków Podhalański ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Maków Podhalański. Konsultacje przeprowadzane będą od dnia 2 września do dnia 3 października w formie: zebrania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej.

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres firmy EU-Consult, która przygotowuje Gminy Program Rewitalizacji:
rewitalizacja@eu-consult.pl, lub na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, bądź adres e-mail urzad@makow-podhalanski.pl
 

Projekt uchwały wraz z załącznikami: diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
• użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
• wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
• mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a);
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w planowanym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji miasta Maków Podhalański;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w ww. obszarze działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
• organy władzy publicznej;
• podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa."
 

Źródło: UM

« Powrót

Wejść : 6246691
Unikalnych : 5046006

Obecnie : 11
Zalogowanych : 0