:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2008-06-20

Ogłoszenie

Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Gminy Maków Podhalański, położonej w miejscowości Juszczyn (zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Juszczynie)

 

Ogłoszenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości


Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres powyżej 10 lat - nieruchomości z zasobu Gminy Maków Podhalański, położonej w miejscowości Juszczyn, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie nr 2305/2 o pow. 0,6567 ha (zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Juszczynie) objętej KW 33429.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: jednostka „UPII” tj. tereny usług publicznych o znaczeniu lokalnym. Przeznaczenie podstawowe: ośrodki administracji, nauki i oświaty, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, kultury stopnia podstawowego i lokalnego (w tym obiekty kultu religijnego) wraz z zielenią towarzyszącą. Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia usług komercyjnych, obiekty mieszkalne lub mieszkania dla obsługi i dozoru, urządzenia infrastruktury technicznej, niewydzielone w planie dojazdy i zatoki postojowe oraz zieleń urządzona.

Opis nieruchomości: Działka nr 2305/2 zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 730m2 i pow. zabudowy 406m2 - parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, rok budowy: ok. 1965 – budynek do generalnego remontu. Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej przez działkę nr 3083/1 stanowiąca odrębną własność. Istnieje możliwość rozliczania trwałych nakładów poniesionych przez Dzierżawcę, mających na celu polepszenie stanu nieruchomości, w ramach należnego czynszu za dzierżawę.

Czynsz wywoławczy: 4.380 zł/m-c /netto/

Wysokość wadium: 438 zł /tj. 10% czynszu wywoławczego/


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłata wadium do dnia 07.07.2008 r., w pieniądzu – na konto Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Maków Podhalański Nr rach.: 75 8799 0001 0010 0100 0114 0002. Za datę wpływu uważa się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.
2. złożenie pisemnej oferty zawierającej:
 imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot) oraz telefon kontaktowy;
 datę sporządzenia oferty;
 cel na jaki oferent zamierza wykorzystać wydzierżawioną nieruchomość;
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 nr konta na które należy dokonać zwrotu wadium;
 kserokopię dowodu wniesienia wadium;

Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg - dzierżawa nieruchomości Juszczyn” należy składać lub nadsyłać na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański do dnia 07.07.2008 r. włącznie.

W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniała warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jedna oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11.07.2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 23 /Sala Narad - II piętro/ w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nie podlega zwrotowi.
Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Uwaga:
Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego z ważnych powodów może odwołać ogłoszony przetarg niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu oraz przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3, Referat Gospodarki Komunalnej II piętro pok. 24 lub 26, oraz pod nr tel. /033/ 874-97-46, /033/ 87497-42 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wydzierżawianej nieruchomości.

 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

« Powrót

Wejść : 6230353
Unikalnych : 5032763

Obecnie : 18
Zalogowanych : 0