:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-06-30

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Żarnówka w gminie Maków Podhalański w zakresie określonym w uchwale Nr IX.73.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Żarnówka w gminie Maków Podhalański w zakresie określonym w uchwale Nr  IX.73.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2  września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art.17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 778) oraz uchwały Nr  IX.73.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2  września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/396/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w  dniu 14 maja 2014r. (Dz. Urz. Woj. 2014.3082 z dnia 04.06.2014r.) - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.07.2016r. do 25.07.2016r. w Urzędzie Miejskim w  Makowie Podhalańskim (34 – 220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3); w  godzinach urzędowania.
Materiały projektu zmiany planu wraz z prognozą będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: makow-podhalanski.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanieprzeprowadzona w dniu 07.07. 2016r. o  godz.  10.00 w  Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim (34 – 220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3)


Zgodnie z art.18 ust.1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie zmiany miejscowego planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2016r. z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwana dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o    środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański,
- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. projektu zmiany planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na  środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o    którym mowa wcześniej.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać:

- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim; ul. Szpitalna 3 (Dziennik Podawczy),

- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim; 34 – 220 Maków Podhalański; ul. Szpitalna 3.

- drogą elektroniczną; w tym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracjipublicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2016r. - z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

więcej »

2016-06-29

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr  XV.125.2016 z dnia 30 marca 2016r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański.
Granice opracowania ww. planu miejscowego określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do powyższej Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu w terminie do: 21.07.2016r


Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres:


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
(34-220 Maków Podhalański; ul. Szpitalna 3)

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
gp@makow-podhalanski.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest
Burmistrz Makowa Podhalańskiego

więcej »

2016-05-23

Obwieszczenie w sprawie decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie w sprawie decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Maków Podhalański, 23.05.2016 r.
GK.6733.1.6.2016


Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwana dalej ustawa o.p.i.z.p.) (Dz.U.2015.199 z dnia 2015.02.10) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim ulice: Żeromskiego, Głowackiego, Jazy”, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9) i pkt 11) ustawy o.p.i.z.p, - pismami z dnia 20.05.2016 r. wystąpiono do:
- Zarządcy drogi powiatowej ul. Głowackiego – tj. Starosty Suskiego;
- Zarządcy dróg gminnych ul. Jazy, ul. Żeromskiego – tj. Burmistrza Makowa Podhalańskiego;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
o dokonanie uzgodnień o których mowa w art. 53 ust. 4 ww ustawy.
Wraz z pismami posłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. na wniosek Inwestora: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Eko-Skawa sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34 – 220 Maków Podhalański, zostało wszczęte postępowanie w sprawie
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o.p.i.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Zgodnie z art. 10. § 1. K.p.a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z projektem przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, II piętro, pokój nr 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.

 

z up. Burmistrza

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej


 

więcej »

« poprzednia strona   [1] 2 [3] [4] ... [63] [64] [65]   następna strona »

Wejść : 6214736
Unikalnych : 5019501

Obecnie : 2
Zalogowanych : 0