:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-05-16

Obwieszczenie w sprawie decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie w sprawie decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Maków Podhalański, 16.05.2016 r.


GK.6733.1.2.2016


Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07), w związku z art. 50 i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwana dalej ustawa o.p.i.z.p.) (Dz.U.2015.199 z dnia 2015.02.10) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Eko-Skawa sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34 – 220 Maków Podhalański, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim ulice: Żeromskiego, Głowackiego, Jazy”.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o.p.i.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Z uwagi na położenie inwestycji, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9) i pkt 11) ustawy o.p.i.z.p., decyzję wydaje się po dokonaniu uzgodnienia odpowiednio z: Starostą Suskim – zarządcą drogi powiatowej ul. Głowackiego, Burmistrzem Makowa Podhalańskiego – zarządcą dróg gminnych ul. Jazy, ul. Żeromskiego oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
Na podstawie art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organów przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10. § 1. K.p.a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, II piętro, pokój nr 22 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.


                                                                            Burmistrz Makowa Podhalańskiego

więcej »

2016-04-27

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański w zakresie działki o nr ewid. 1142/2.

więcej »

2016-03-07

BURMISTRZ Makowa Podhalańskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

 

BURMISTRZ
Makowa Podhalańskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

D Y R E K T O R A
Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim
34-220 Maków Podhalański ul. Wolności 53

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz.1436 z późn.zm.)
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz.373 z późn.zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.168 późn.zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18.10.2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2013r.poz. 1388 ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz.191 z poźn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz.572 ) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim w terminie do dnia 21 marca 2016r. do godz. 15.00 w Gminnym Zarządzie Placówek Oświatowych - budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3 pokój nr 24

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Maków Podhalański, dnia 04.03.2016r. Burmistrz Makowa Podhalańskiego
Paweł Sala
 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] 3 [4] [5] ... [63] [64] [65]   następna strona »

Wejść : 6214724
Unikalnych : 5019489

Obecnie : 2
Zalogowanych : 0