:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-02-23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199)

więcej »

2016-02-18

Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański

Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejska w Makowie Podhalańskim uchwały Nr IX.73.2015 z dnia 2 września 2015r. w sprawie: przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański.

więcej »

2016-01-19

OBWIESZCZENIE Burmistrza Makowa Podhalańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  GK.6730.1.2016                                                                 Maków Podhalański, 19.01.2016


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Makowa Podhalańskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015.199) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne EKO-SKAWA Sp. z o.o. 34-220 Maków Podhalański, złożony w dniu 16.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu na działce nr 872/20 (teren kolejowy) w Makowie Podhalańskim w ramach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 872/11, 872/20 (teren zamknięty, obszar kolejowy) i na działkach nr 872/7, 9781 w Makowie Podhalańskim.”

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański, pokój nr 20, II piętro.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

 

 

 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] 4 [5] [6] ... [63] [64] [65]   następna strona »

Wejść : 6230371
Unikalnych : 5032781

Obecnie : 9
Zalogowanych : 0