:: RSS :: kontakt ::

Urząd stanu cywilnego

SPRAWY ZAŁATWIANE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

budynek Urzędu Miejskiego - ul. Szpitalna 3

tel.(033) 874 97 25

 

Akt urodzenia

Podstawa prawna: Art.38-41 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, póz. 1688 z późniejszymi zmianami).

- Urodzenie dziecka rejestruje się w USC miejsca zdarzenia, w terminie 14-tu dni od dnia urodzenia

- Jeśli dziecka urodziło się martwe, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 3 dni (w takim przypadku sporządza się tylko akt urodzenia z adnotacją, że dziecko martwo urodzone, aktu zgonu nie sporządza się)

Do zgłoszenia urodzenia obowiązani są w kolejności:
- ojciec dziecka lub matka (jeśli jej stan zdrowia na to pozwala),
- lekarz lub położna (albo inna osoba obecna przy porodzie),

Wymagane dokumenty:
- Zgłoszenie urodzenia dziecka ( wydane przez służbę zdrowia),
- Dowody osobiste rodziców.

DODATKOWO:
Gdy rodzice są małżeństwem - Odpis skrócony aktu małżeństwa,
Gdy matka jest panną - Odpis skrócony aktu urodzenia matki, Gdy matka jest rozwiedziona - Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu,
Gdy matka jest wdową - Odpis skrócony aktu zgonu męża.

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawane są 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu urodzenia.

Opłata skarbowa:
- Odpis skrócony aktu urodzenia - 22 zł,
- Odpis zupełny aktu urodzenia - 33 zł.

 

Akt małżeństwa

Podstawa prawna: art. l, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 art.53-56 ustawy z dnia 29.09.1986r- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161 póz.1688 z późn .zmianami) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1998r. (Dz. U. z 1998 Nr 51 póz.318).

Wymagane dokumenty:
Zarówno do małżeństwa w formie wyznaniowej jak i przed Kierownikiem USC
- Odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza
Makowem Podhalańskim),
- Dokument tożsamości - do wglądu
(w przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu)

DODATKOWO
Osoby rozwiedzione - odpis skrócony aktu małżeństwa
z adnotacją o rozwodzie (w przypadku małżeństwa zawartego
poza Makowem Podhalańskim) .

Wdowcy - Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeśli zgon
nastąpił poza Makowem Podhalańskim)

W przypadku gdy jedna z osób jest cudzoziemcem - Odpis aktu
urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza
przysięgłego,

- Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub
przedstawicielstwo dyplomatyczne, albo postanowienie Sądu
Rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia
zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

Wymagany wiek:
- kobieta - 18 lat
- mężczyzna - 18 lat

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem USC powinny co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się osobiście w USC, w celu wspólnego złożenia i podpisania dokumentów oraz ustalenia daty zawarcia małżeństwa.

Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego w kraju (nie ma znaczenia miejsce stałego pobytu). Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi. Ustawowy okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa w USC wynosi miesiąc od dnia złożenia i podpisania dokumentów, w szczególnym przypadku termin ten może być skrócony.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawane są 3 egzemplarze odpisów skróconych aktu małżeńskiego.

Opłata skarbowa:
- sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł,
- odpis skrócony aktu małżeństwa - 22 zł,
- odpis zupełny aktu małżeństwa - 33 zł.


Osoby zamierzające zawrzeć związek wyznaniowy wywierający skutki w prawie cywilnym tzw. ślub konkordatowy (art.4 k.r. i op.)

Powinny nie wcześniej niż trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu wyznaniowego zgłosić się osobiście w USC właściwym dla miejsca zamieszkania jednej z nich, w celu złożenia i podpisania dokumentów oraz otrzymania Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie to jest ważne trzy miesiące od daty wydania.

- Akt małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej sporządzany jest przez USC właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

- Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC małżonkowie zwracają się z dowodami osobistymi po odbiór 3 egzemplarzy odpisów aktu małżeństwa.

 

Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Podstawa prawna: Art.4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, póz.59 z późniejszymi zmianami),

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu
oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
- Dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku.

Opłata skarbowa:
- Za wydaną decyzję - 39 zł.

 

Zawarcie związku małżeńskiego poza granicą kraju

Podstawa prawna: Art.71 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Obywatel polski zamierzający zawrzeć związek małżeński za granicą

Powinien zgłosić się osobiście w USC właściwym dla miejsca zamieszkania, w celu złożenia i podpisania dokumentów oraz wniesieniem podania o wydanie Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeństwa za granicą.

Zaświadczenie powyższe ważne jest 3 miesiące od daty wydania-

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie zaświadczenia
- Dokument stwierdzający tożsamość (w przypadku paszportu
wymagane jest potwierdzenie zameldowania),
- Odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza
Makowem Podhalańskim)-

DODATKOWO

Osoby rozwiedzione - Odpis skrócony aktu małżeństwa
z adnotacją o rozwodzie, (w przypadku małżeństwa zawartego
poza Makowem Podhalańskim).

Wdowcy - Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeśli zgon
nastąpił poza Makowem Podhalańskim),

Polacy przebywający za granicą a zameldowani na terenie Gminy Haków Podhalański, bądź których ostatnim miejscem pobytu stałego była Gmina Maków Podhalański, którzy nie mogą zgłosić się osobiście z wnioskiem o wydanie Zaświadczenia - zwracają się do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej w kraju, w którym przebywają.


Opłata skarbowa:
- Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą kraju - 38 zł.


Zagraniczne dokumenty stanu cywilnego
Podstawa prawna: Art.73 pkt l, ustawy z dnia 29 września 1986r- prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej ..

Wpisania treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeśli osoba, która składa wniosek o transkrypcję nie ma w kraju miejsca zamieszkania, właściwym do dokonania transkrypcji jest USC ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju, a jeśli wnioskodawca nigdy nie mieszkał w Polsce, transkrypcji dokonuje się w USC właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Aby dokonać wpisu do polskich ksiąg stanu cywilnego wnioskodawca powinien okazać swój dowód osobisty, oraz złożyć oryginalny odpis aktu stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, lub przez konsula polskiego.

Opłaty skarbowe:
- Decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego - 50 zł.

 

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna: Art.36 ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu. Uzupełnienia aktu dokonuje się na podstawie odpisu aktu, który stanowił podstawę sporządzenia aktu uzupełnianego, a więc:
- Akt urodzenia dziecka uzupełnia się na podstawie aktu
małżeństwa rodziców dziecka,
- Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia
małżonków,
- Akt zgonu uzupełnia się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu
urodzenia zmarłego w zależności od tego czy osoba zmarła
pozostawała w związku małżeńskim.

Opłaty skarbowe:
- Decyzja o uzupełnieniu aktu - 39 zł.

 

Akt zgonu

Podstawa prawna: Art. 64-67 ustawy z dnia 29 września 2004 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161, póz.1688 z późniejszymi zmianami).

Zgon rejestruje się w USC właściwym dla miejsca w którym nastąpił zgon, najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia zgonu. W tym przypadku nie ma znaczenia miejsce zamieszkania zmarłego.

Wymagane dokumenty:
- Karta zgonu wydana przez placówkę służby zdrowia,
- Dokument tożsamości osoby zmarłej,
- Książeczka wojskowa dla mężczyzn do 50 roku życia (jeśli
dostępna)

Do wglądu:
- dokument tożsamości małżonka osoby zmarłej,
- dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon,
- odpis aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej
(w przypadku posiadania)

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni lub powinowaci,
- osoby zamieszkujące lokal w którym nastąpił zgon.

Opłata skarbowa:
- Odpis skrócony aktu zgonu - 22 zł,
- Odpis zupełny aktu zgonu - 33 zł.

 

Zmiana imion i nazwisk

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2005 r. Nr 233 poz. 1992).

Wymagane dokumenty:
- umotywowany wniosek,
- odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy jeżeli pozostaje w związku małżeńskim,
- odpis zupełny aktu urodzenia nieletniego dziecka,
- oświadczenie rodzica nie będącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska (imienia) małoletniego dziecka,
- oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 14 lat o wyrażeniu zgody na zmianę imienia, nazwiska,


Do wglądu:
- dowód osobisty,

Uwagi:
- zmianę imion i nazwisk rozstrzyga w drodze decyzji kierownik urzędu stanu cywilnego,
- zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci,
- wniosek o zmianę nazwiska każdy z małżonków składa oddzielnie.

Opłata skarbowa:
- decyzja o zmianie imienia lub nazwiska - 37 zł,

 

Dz. U. Nr 225 poz. 1635

KONTO BANKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej od dnia 01 stycznia 2007 r. zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim:

- Wpłaty krajowe - Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański Nr 09 8799 0001 0010 0100 0114 0026

- Wpłaty z zagranicy - SWIFT:

POLUPLPRPL 09 8799 0001 0010 0100 0114 0026

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34 - 220 Maków Podhalański.

Wejść : 6230168
Unikalnych : 5032578

Obecnie : 4
Zalogowanych : 0