:: RSS :: kontakt ::

Sprawy meldunkowe

Zameldowanie, wymeldowanie,
Wyrobienie dowodu osobistego

 

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami.

Dopuszcza się złożenie fotografii:

w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności
z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej.
uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobęz zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. !!!

Dowód osobisty lub ważny polski paszport

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
 

Wniosek na dowód

 

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty:

 

 • Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

 

 • oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu)

Do wglądu:

 

 • dowód osobisty
 • książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)
 • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów
 • akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza Gminy Maków Podhalański
 • prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego)

Opłaty:

nie pobiera się.

Termin załatwienia:

od ręki

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Uwagi:

Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu.

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli), którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość. Obecność wyżej wymienionych osób nie jest konieczna, jeżeli osoby te złożą podpisy na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego" i ich własnoręczność potwierdzi zarządca (właściciel) budynku imienną pieczątką

Sprawę można załatwić w pokoju nr 2.
tel. (033) 874 97 21

 

Zameldowanie czasowe ponad 2 miesiące

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące" (Pu-E-3)

 

oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu)

Do wglądu:

 

 • dowód osobisty
 • książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)
 • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów
 • akt urodzenia dziecka z adnotacją o zameldowaniu na pobyt stały

Opłaty:

nie pobiera się.

Termin załatwienia:

od ręki

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Uwagi:

Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące": potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli), którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość. Obecność wyżej wymienionych osób nie jest konieczna, jeżeli osoby te złożą podpisy na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego" i ich własnoręczność potwierdzi zarządca (właściciel) budynku imienną pieczątką

Sprawę można załatwić w pokoju nr 2.
tel. (033) 874 97 21

 

Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy

Procedura:

 1. Wniosek o zameldowanie do 2 miesięcy przyjmuje się ustnie, w obecności najemcy, właściciela itp.
 2. Zgłoszenie o zameldowaniu na w/w okres wpisywane jest do książki zameldowań „do 2 m-cy"
 3. Zameldowania do 2 miesięcy można dokonać tylko jednorazowo/tzn. nie może być ono przedłużone po jego upływie ,wtedy należy dokonać już zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 m-ce/
 4. Strona otrzymuje potwierdzenie zameldowania do „2 miesięcy".

Sprawę można załatwić w pokoju nr 2.
tel. (033) 874 97 21

Zameldowanie cudzoziemców

Wymagane dokumenty:

 

 • Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemców /Pu E-8/

Do wglądu:

 • ważny paszport
 • wiza lub karta pobytu czasowego uprawniająca do przebywania na terenie RP

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia:

Od ręki

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela, najemcy lub wynajmującego lokal mieszkalny, którzy własnoręcznym podpisem potwierdzaj ą na formularzu "zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca" fakt przebywania osoby meldowanej.

Sprawę można załatwić w pokoju nr 2.
tel. (033) 874 97 21

 

Wymeldowanie z pobytu stałego


Wymagane dokumenty:

 

 • Wniosek Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (Pu-E-2) (osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców)

Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej nie dotyczy osób legitymujących się paszportem, posiadających pobyt stały za granicą)

Opłaty:

nie pobiera się.

Termin załatwienia:

od ręki

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Uwagi:

Wymeldowania należy dokonać osobiście.

Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Sprawę można załatwić w pokoju nr 2.
tel. (033) 874 97 21

 

Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące


(wymeldowanie dokonuje się tylko wówczas,
gdy nie upłynął termin zgłoszony przy zameldowaniu czasowym)


Wymagane dokumenty:

 

 • Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące" (Pu-E-4) (osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców)

Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej nie dotyczy osób legitymujących się paszportem, posiadających pobyt stały za granicą)

Opłaty:

nie pobiera się.

Termin załatwienia:

od ręki

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Uwagi:

Wymeldowania należy dokonać osobiście.

Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Sprawę można załatwić w pokoju nr 2.
tel. (033) 874 97 2
1

Wejść : 6230397
Unikalnych : 5032807

Obecnie : 11
Zalogowanych : 0