:: RSS :: kontakt ::

Nieruchomości

Numeracja nieruchomości – nadanie numeru budynku

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie w sprawie nadania numeru na budynek
 • wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesionym budynkiem
 • pozwolenie na użytkowanie budynku

Opłaty:

opłata skarbowa

za podanie - 5,00 zł.
za każdy załącznik 0,50 zł


Termin odpowiedzi:

14 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

W przypadku wcześniejszej rezerwacji numeru należy zaznaczyć we wniosku rezerwowany numer.

 

Podział nieruchomości

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości wraz z wstępnym projektem podziału działki dokumentację geodezyjnch, która zawiera:
 • projekt podziału nieruchomości
 • odpis z ksiąg wieczystych
 • protokół z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
 • protokół z czynności utrwalenia nowych punktów granicznych

Opłaty

opłata skarbowa

za podanie - 5,00 zł.
za każdy załącznik 0,50 zł

Termin odpowiedzi

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego województwa Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Makowa Podhalańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

- Do terminu związanego z wydaniem decyzji nie dolicza się czasu oczekiwania na uzgodnienia lub uzupełnienie wniosku.

- W przypadku braku kompletu wymaganych załączników do wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 

Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek w którym należy zamieścić takie dokumenty, jak:

 • miejscowość i datę,
 • dane wnioskodawcy (ew.wnioskodawców),
 • adresata wniosku (Burmistrz Makowa Podhalańskiego),
 • szczegółowy adres nieruchomości,o której rozgraniczenie wnioskujemy i jej księgę wieczystą (ew. adres i nr księgi wieczystej nieruchomości, z którą chcemy rozgraniczyć naszą nieruchomość),
 • wskazanie spornej granicy, której ma dotyczyć rozgraniczenie,
 • wnioskodawca musi wskazać jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, którą proponuje do przeprowadzenia czynności związanych z rozgraniczeniem (koszty wykonawstwa geodezyjnego pokrywa wnioskodawca),
 • podpis wnioskodawcy.

Załączniki do wniosku:

 • dokument potwierdzający własność nieruchomości (wyciąg z KW, wypis aktu notarialnego itp.).

Opłata skarbowa:

- zwolnione

Terminy:

wydanie postanowienia - do 7-miu dni,
wydanie decyzji - do 30-tu dni


Tryb odwoławczy:

na postanowienie - nie przysługuje,
na decyzje - w razie gdy któraś ze stron ją kwestionuje, może żądać w terminie 14-tu dni od dnia jej doręczenia, aby sprawa została przekazana do sądu.

 

Sprzedaż mieszkań komunalnych

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wykup lokalu,
 • poświadczenie najemcy o pokryciu kosztów wyceny zgodnie z par. 6 wyżej wymienionej uchwały Rady Miejskiej,
 • kserokopia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego.

Opłaty

opłata skarbowa - czynności zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi

po złożeniu wniosku o wykup lokalu zostaje zlecona wycena na koszt nabywcy, a po upływie 21 dni od ustalenia wartości następuje ustalenie terminu zawarcia aktu notarialnego sprzedaży. Termin załatwienia do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Sprzedaż lokali następuje wyłącznie na rzecz dotychczasowych najemców

 

Dodatek mieszkaniowy

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku / zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. / Dz. U. Nr 156, poz. 1817/,
 • kserokopia zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach,
 • kserokopia rachunku za energię elektryczną z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Opłaty

Czynności zwolnione od opłaty skarbowej

Termin odpowiedzi

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego winna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego województwa Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Wejść : 6230379
Unikalnych : 5032789

Obecnie : 11
Zalogowanych : 0