:: RSS :: kontakt ::

Budownictwo

Sprawy dotyczące budownictwa


budynek Urzędu Miejskiego - ul. Szpitalna 3
tel. (033) 874 97 46

 

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, załączniki:

  • dwie kopie mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopia mapy ewidencyjnej z naniesioną propozycją lokalizacji inwestycji i zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem,
  • wypis z ewidencji gruntów właścicieli wszystkich sąsiednich działek,
  • dane dotyczące funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania,
  • charakterystykę inwestycji - podstawowe dane techniczne, parametry, zapotrzebowanie na wodę energię elektryczną sposób odprowadzania ścieków oraz inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej,
  • dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko - raport oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagany,

Opłaty

opłata skarbowa (nie dotyczy inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym)

za wniosek - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł.

za wydanie decyzji dla:

budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonego na działalność związaną z produkcją handlem, administracją rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym - 190,00 zł,
budowli, o których mowa w przepisach Prawa Budowlanego- 22800zł
zespołu garaży - 152,00 zł
budynku gospodarczego i garażu - 38,00 zł
ponadlokalnych inwestycji liniowych- 19000zł


Termin odpowiedzi

do 60 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego województwa Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Makowa Podhalańskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata skarbowa:

za odwołanie - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł.

Uwagi

Do terminu związanego z wydaniem decyzji nie dolicza się czasu oczekiwania na uzgodnienia lub uzupełnienie wniosku.

W przypadku braku kompletu wymaganych załączników do wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański Wniosek winien określać dokładne położenie nieruchomości - nr ewidencyjny działki, adres.

Opłaty

opłata skarbowa

za wniosek - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł
za zaświadczenie - 19,00 zł

Termin odpowiedzi

do 14 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Wskazane podanie we wniosku do jakich celów będzie służyć wypis.
 

Zaświadczenia stwierdzające brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański. Wniosek winien określać dokładne położenie nieruchomości - nr ewidencyjny działki, adres.

Opłaty

opłata skarbowa

za wniosek - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł
za zaświadczenie - 19,00 zł

Termin odpowiedzi

do 14 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Wskazane podanie we wniosku do jakich celów będzie służyć wypis

Wejść : 6230359
Unikalnych : 5032769

Obecnie : 8
Zalogowanych : 0