:: RSS :: kontakt ::

Organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym

Organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym
wymaga zawiadomienia organu gminy

budynek Urzędu Miejskiego - ul. Szpitalna 3

 

Stosownie do art. 34 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. -Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001r.) organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym wymaga od organizatora zawiadomienia organu gminy, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy.

Zgodnie z cytowaną ustawą zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę, siedzibę i adres do korespondencji.
  2. Rodzaj i charakter imprezy.
  3. Miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników.
  4. Cel dla jakiego organizowana jest impreza - przeznaczenie dochodu.
  5. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo osób uczestniczących.
  6. Uzgodnienie z Komisariatem Policji i właściwą jednostką OSP.

W przypadku nie dopełnienia warunków zawiadomienia lub stwierdzenia, że impreza może zagrażać życiu jej uczestników lub mienia, organ gminy może wydać decyzję o zakazie odbycia imprezy w terminie 14 dni od złożenia zawiadomienia.

Natomiast nie wydanie decyzji w terminie oznaczonym oznacza zgodę na odbycie imprezy.

W sytuacji organizowania imprez alkoholowych organizator imprezy jest obowiązany zwrócić się do organu gminy o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stosownie do ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230)

 

Wejść : 6230224
Unikalnych : 5032634

Obecnie : 10
Zalogowanych : 0