:: RSS :: kontakt ::

27.01 – 21.02.2011

1. 27 stycznia odbyłem spotkanie ze sponsorami naszej gminy. Trzem najbardziej zasłużonym instytucjom wręczyłem statuetki „Sponsor roku 2010”. Uroczystość uświetniły występy dzieci z Domu Kultury oraz „Polany Makowskiej”.


2. 28 stycznia spotkałem się ze wszystkimi uczestnikami projektu – Budowa kanalizacji w Makowie Podhalańskim. Strony wymieniły wszelkie uwagi dot. zadania, wyraziliśmy wzajemne oczekiwania i zastrzeżenia.


3. 29 stycznia doszło do spotkania Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w Budzowie, na którym prowadziłem rozmowy dotyczące działań strategicznych gminy Maków z posłem K. Hajdą i senatorem S. Bisztygą.


4. Zakończone zostały badania geotechniczne na terenach osuwiskowych, czekamy na raport i związane z nim decyzje nadzoru budowlanego, od których uzależnione będą dalsze decyzje. W międzyczasie dosyłamy do wojewody wszelkie uzupełnienia dotyczące poszkodowanych.


5. Z dwiema rodzinami poszkodowanymi w wyniku osunięcia się ziemi, które mają decyzje nadzoru budowlanego nakazujące rozbiórkę, weszliśmy w porozumienie, bo wyraziły one chęć zakupu domów i wystąpiliśmy do wojewody o przekazanie należnych im środków na konto gminy.


6. 28 stycznia spotkałem się z przedstawicielem biura projektującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Do 25 lutego trwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a do 18 marca przyjmowane będą uwagi w zakresie ostatnio podanych przez biuro projektowe rozstrzygnięć.


7. Poczynione zostały uzgodnienia z dyrektorem zakładu energetyki w Wadowicach dotyczące projektów oświetleń ulicznych, oczekiwań gminy wobec zakładu energetycznego, wymiany starych opraw oświetlenia ulicznego na nowe.


8. Przeprowadziłem negocjacje z właścicielem części ulicy Kolejowej i przyległego chodnika, czego skutkiem mabyć wykupienie przedmiotowej działki przez gminę.


9. 2 lutego w siedzibie PSP odbyło się spotkanie sztabu zarządzania kryzysowego, gdzie w obecności przedstawiciela RZGW w Żywcu przedstawiłem zagrożenia wynikające ze złego stanu brzegów potoków, a w szczególności Skawy.


10. 5 lutego odebrałem w Krakowie z rąk ministra Jerzego Milera promesę na usuwanie skutków powodzi na kwotę 150.tys. zł z przeznaczeniem na konkretne zadanie. (szkody w mieniu komunalnym w gminie Maków zatwierdzone przez komisję wojewódzką wyceniono na 2,3 mln.zł).


11. Odbyłem zebrania sprawozdawczo- wyborcze w 6 z 9 jednostek OSP w naszej gminie. Obecnie są wybierane nowe zarządy jednostek na pięcioletnią kadencję. Zapoznałem się ze stanem wyposażenia, zakresem działań i planami rozwojowymi naszych straży. Ze względu na stan finansów gminy jednostki nie otrzymają dotacji na wnioskowanym poziomie.


12. 6 lutego w „Stodole” odbyło się spotkanie z grupą mieszkańców z Makowa Dolnego i Żarnówki, którzy wyrazili niezadowolenie z planowanej reorganizacji sieci szkół. Kolejny raz uświadamiałem mieszkańcom trudną sytuację finansową gminy i konieczność wprowadzenia poważnych cięć wydatków. Zapewniłem, że uczniowie z likwidowanych szkół będą bezpiecznie dowożone do najbliższych placówek, gdzie gmina zapewni im właściwe warunki do nauki.


13. 9 lutego uczestniczyłem w Wieliczce w kolejnym szkoleniu wójtów i burmistrzów dotyczącym działań gminy w kwestii obronności i procedur w sytuacji zagrożenia.


14. 11 lutego w Wiśle doszło do spotkania Komitetu Organizacyjnego TKB. Jesteśmy obligowani do podniesienia standardu naszej estrady, bo warunki w Makowie są najsłabsze spośród wszystkich organizatorów TKB. Chęć przystąpienia do TKB zgłosiła Zawoja.


15. 17 lutego brałem udział w spotkaniu z rodzicami dzieci w Wieprzcu, gdzie potwierdziłem przedstawiony na stronie internetowej UM mój projekt ratowania finansów gminy i związanej z tym reformy sieci szkół. Wyjaśniałem, że likwidacja szkoły w Wieprzcu nie jest przewidziana w bieżącym roku, lecz wtedy, gdy będę mógł zapewnić pracę zwalnianym nauczycielom. Warto przypomnieć, że likwidacja tej szkoły ma być ostatnim etapem zaplanowanych zmian, bo skutek ekonomiczny będzie tu najmniejszy.


16. 14 lutego zakończyliśmy ferie zimowe. W tym roku oferta świetlic i Domu Kultury okazała się wyjątkowo bogata i atrakcyjna, co przyciągnęło rekordową ilość dzieci. Jest to skutek poczynionych przeze mnie zmian. Od 1 lutego w świetlicach pracuje dodatkowy instruktor (zmniejszona zastała ilość etatów w Bibliotece Publicznej).


17. Na bieżąco zabiegam o wsparcie naszych starań o dotację na „Orlika”.


18. Dokonałem oględzin miejsc, w których radni zaplanowali inwestycje na rok 2011 w miejscowościach: Białka, Juszczyn, Maków, Żarnówka, Kojszówka, Grzechynia.
 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala

 

Wejść : 6230369
Unikalnych : 5032779

Obecnie : 9
Zalogowanych : 0