:: RSS :: kontakt ::

Inwestycje Gmina Maków Podhalański

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »

 

POZYSKANE ŚRODKI POZABUDŻETOWE W 2012 DLA NASZEJ GMINY

Dzięki staraniom Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pana Pawła Sali w roku 2012 Gmina Maków Podhalański na realizację swoich zadań otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach programu PROW 2007-2013 oraz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na następujące inwestycje i programy:

1.          Remont budynku OSP w Białce. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 35  000 złotych.

2.          Remonty dróg gminnych. Dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie w wysokości 693  125 złotych.

3.          Wymiana okien w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim. Projekt realizowany przez Dyrektor Biblioteki Panią Halinę Rejowską. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 843 złotych.

4.          Opracowanie dokumentacji projektowej (zabezpieczenie osuwisk ul. Moniuszki). Dofinansowanie z Urzędu Administracji i Cyfryzacji w Warszawie w wysokości 69  495 złotych.

5.          Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Białce. Dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie 500 000,00 zł a Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie 250 000,00 złotych.

6.          Remont dróg rolniczych w gminie. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 41  000 złotych.

7.          Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Białka Groń oraz drogi powiatowej w Grzechyni. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w 80% inwestycji tj. w kwocie 30  446 złotych.

8.          Budowa oświetlenia ulicznego w Juszczynie. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie 80% inwestycji tj. w kwocie 31  406 złotych.

9.            Zagospodarowanie terenu wokół Estrady Makowskiej przy OSP Maków Podhalański. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25  000 złotych.

10.    Zakup pojemników oraz kontenerów dla zbiórki segregowanych odpadów komunalnych. Wartość dofinansowania projektu 80% zadania tj. w wysokości 200  000 złotych.

11.    Budowa chodnika w Juszczynie (etap 1). Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej 30% zadania tj. 102  928 złotych.

12.    W ramach porozumienia z Tauron Dystrybucja RD Wadowice na terenie Naszej gminy zostało wymienionych 30 sztuk lamp oświetlenia ulicznego.

Przypominamy również, iż staraniem wszystkich mieszkańców Naszej gminy w ramach konkursu pn. „100 placów zabaw na 100 lat Nivea” organizowanego przez Firmę NIVEA Polska Sp. z o.o. został wybudowany przed Domem Kultury w Makowie Podhalańskim plac zabaw dla dzieci o wartości 70  000 złotych.

 

 

 

 

 

BUDOWA CHODNIKA W JUSZCZYNIE.

W dniu 14.12.2012r. w Juszczynie został dokonany komisyjny odbiór prac budowlanych związany z inwestycją Budowy chodnika od km 0+100 do km 0+520, sieci kanalizacji deszczowej od km 0+158,8 do km 0+520, remontem zjazdów indywidualnych oraz umocnienie wylotu przepustu drogowego w km 0+158,8 przy drodze powiatowej Juszczyn – Skawica Rotnia”. Pierwszy etap Naszej inwestycji w tym roku został zakończony.Koszty związane z realizacją tegorocznej inwestycji wyniosły 339 781 złote brutto. Nasza gmina zrealizowała to zadanie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, na które to zadanie otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 30% realizowanego zadania.Prace budowlane wykonała Firma BOL-KOP z Białki, której właścicielem jest Pan Bogdan Kudzia.Wspólne przedsięwzięcie w znacznym stopniu poprawi infrastrukturę Naszej gminy oraz podniesie bezpieczeństwo mieszkańców Juszczyna, zwłaszcza dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Juszczynie.

 

Odnowione ulice Szpitalna i Kopernika

Pod koniec października bieżącego roku zakończone zostały prace budowlane związane z remontem jezdni oraz chodników ulic: Szpitalnej i Kopernika w Makowie Podhalańskim.

Prace wykonywała firma  Zakład Wykonawczy  KOMMEL z Barwałdu Średniego, wybrana do tego zadania w drodze postępowania przetargowego.

Zakres prac obejmował:

- demontaż starej, zniszczonej nawierzchni jezdni z kostki "trylinki" na całej długości tych ulic;

- demontaż chodników z płyt betonowych na odcinkach gdzie jeszcze nie został on wykonany z kostki betonowej;

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu starobruk;

- wykonanie nowej nawierzchni  chodników z kostki betonowej.

W ramach prac wyremontowano także alejkę wejściową do Miejskiej Przychodni Zdrowia.

Ponadto dwukolorową kostką brukową trwale i w sposób przejrzysty wyznaczono przejścia dla pieszych.

Sprawdzono także i udrożniono odpływy wody deszczowej z jezdni.

Całość wykonanych prac komponuje się z wykonanym w zeszłym roku parkingiem pomiędzy Urzędem Miejskim a Miejską Przychodnią Zdrowia oraz placem przy estradzie "Makowianka".

Efektem końcowym jest znaczne podniesienie estetyki centrum miasta jak również podniesienie komfortu poruszania się pieszych i pojazdów.

 

 

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego

Jednym z zadań przewidzianych do wykonania w roku 2012 na terenie miasta Maków Podhalański była budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Poniatowskiego w Makowie Podhalańskim. Konieczność budowy  kanalizacji podyktowana była tym, iż w czasie opadów deszczu obserwowana była bardzo duża ilość wód opadowych spływających tą drogą.

Woda powodowała uciążliwości dla posesji leżących przy ulicy Poniatowskiego, niszczyła nawierzchnię drogi oraz przedostawała się do kanalizacji sanitarnej.

Prace budowlane prowadzone były przez Zakład Ogólnobudowlany Pana Andrzeja Plaszczaka z Kojszówki, w oparciu o  opracowany w roku 2011 projekt budowlany.

Zakres prac obejmował:

- usunięcie starej nawierzchni drogowej;

- wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową;

- budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 110 m wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz kratkami zbierającymi wodę;

- odtworzenie nawierzchni w technologii asfaltowej.

Ponadto  wyremontownano nawierzchnię na skrzyżowaniu z ul. Kwiatową oraz odnogę w kierunku ul. Lipowej.

 

Kolejne remonty popowodziowe zostały zakończone

W drugiej połowie listopada zakończono kolejny remont infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi, która nawiedziła naszą gminę w roku 2010. W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Maków Podhalański a firmą BOL-KOP Pana Bogdana Kudzi z Białki, w Makowie Dolnym  wykonano:

- remont przepustu os. Pykowa;

-  remont zabezpieczenia koryta potoku i drogi  ul. Szkolna.

Prace polegały na rozebraniu uszkodzonej przez wzburzone wody infrastruktury tj. betonowych umocnień i wykonanie w ich miejsce nowych o podwyższonej odporności na działanie powodzi.

Wykonane remonty w znaczny sposób obniżą ryzyko zalania posesji w os. Pykowa, ul. Szkolna oraz ul. Wolności na odcinku  od ul. Szkolnej do granic z miastem Sucha Beskidzka w razie wystąpienia na naszym terenie wezbrania wód.

 

NOWE TABLICE INFORMACYJNE I GABLOTY PRZYSTANKOWE

Z inicjatywy Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pana Pawła Sali zostały zakupione nowe gabloty przystankowe dla Naszej gminy, które zostaną umieszczone przy drodze krajowej ( Wadowice - Skomielna ) oraz wojewódzkiej ( Białka - Zawoja ) w następujących miejscach:

Ø    Maków Podhalański - Dolny

Ø    Maków Podhalański – Pawlicówka

Ø    Maków Podhalański – Podhalanka

Ø    Maków Podhalański – Rynek

Ø    Maków Podhalański – Osiedle

Ø    Białka – Skrzyżowanie

Ø    Białka – Spólnota

Ø    Białka – Górna

Ø    Juszczyn – Centrum

Ø    Kojszówka - Centrum

Zakupione zostały również tablice informacyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim oraz Domu Kultury. 

Montaż zakupionych gablot będzie sukcesywnie w zależności od warunków pogodowych. 

 

 
ODBIÓR PRAC REMONTOWYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECA PUBLICZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM.
 
W dniu 19.10.2012r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim odbył się komisyjny odbiór prac remontowych polegający na wymianie okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. W odbiorze wykonania robót uczestniczyli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Krakowa Panie Janina Kadyło oraz Magdalena Tabak-Zaremba, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim Pani Halina Rejowska, wykonawca prac remontowych Pan Piotr Czarniak, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Konserwator Obiektów Zabytkowych Pan Krzysztof Krupczak oraz pracownik ref. GK Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w protokole kontroli, ocenili dobrze jakość wykonanych prac, zwrócili szczególną uwagę, że wykonawca dołożył wszelkich starań aby w sposób właściwy wiernie odtworzyć wymiary i detale wymienianych okien. Przypominamy, że w tym roku zostało wymienionych 10 sztuk okien prostokątnych i 3 sztuki okien łukowych za kwotę 34 796 złotych brutto, na które to okna Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Halina Rejowska w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie otrzyma z zakresu „Małych projektów” objętych programem PROW na lata 2007 – 2013 dotację w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 25 000 złotych. Rozliczenie całości dokumentacji związanych z tą inwestycją wraz z wnioskiem rozliczeniowym inwestycji nastąpi do 30.11.2012r.
 
 
WYMIANA LAMP W GMINIE.
 
 
Dzięki porozumieniu Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pana Pawła Sali z Tauron Dystrybucja S.A. Rejon Wadowice w Naszej Gminie na koszt Tauron S.A. zostanie wymienione 30 sztuk starych lamp oświetlenia ulicznego na nowe.
Proces wymiany już się rozpoczął co można zauważyć w Juszczynie na odcinku drogi powiatowej od remizy strażackiej Juszczyn w stronę Kościoła Parafialnego.
Planowane ilości w rozbiciu na miejscowości:
- Maków Podhalański ul. Kopernika - 1 sztuka
- Żarnówka od OSP w stronę Kościoła Parafialnego – 14 sztuk
- Kojszówka od Szkoły Podstawowej do OSP – 8 sztuk
- Juszczyn od OSP w stronę Kościoła Parafialnego – 7 sztuk
Pragniemy przypomnieć, iż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie został złożony wniosek przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego, w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013, na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieprzec, gdzie do wymiany zgłosiliśmy 71 sztuk opraw oświetlenia ulicznego. Wartość inwestycji przekracza 90 000 złotych a wielkość dofinansowania wynosi 80%. Czekamy na pozytywne rozpatrzenie, podpisanie umowy i przydział środków.
 
 
WSPARCIE FINANSOWE ZADANIA W RAMACH NABORU LGD „PODBABIOGÓRZE”.
               
  W dniu 02.10.2012r. Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala podpisał w Krakowie umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „ Zagospodarowanie terenu wokół Estrady Makowskiej przy OSP Maków Podhalański” z zakresu „Małych projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Wartość dofinansowania wyniesie 25000 złotych.              

 

 

  UMOWY Z PROW             

  W dniu 11.10.2012r. Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Makowie Podhalańskim Pani Halina Rejowska podpisała w Krakowie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na złożone wnioski o przyznanie pomocy finansowej na operacje z zakresu „Małych projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Umowy dotyczą:
Wymiany okien w Miejskiej Bibliotece Publicznej w budynku wpisanym w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
Utworzenie letniej czytelni i skweru czytelniczo – rekreacyjnego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim.Wartość dofinansowania obu inwestycji przekracza kwotę 49 000 złotych.

 

INSTALACJE SOLARÓW .

Jak podano na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Wydział Ochrony Środowiska w obecnym tygodniu, tj.: 30.07.2012 r. podpisano umowę z firmą SOLVER z Tarnowskich Gór na wykonanie instalacji solarnych na terenie Powiatu suskiego.
W terminie 7 dni Wykonawca przedstawi harmonogram robót w podziale na gminy i budynki. Harmonogram zostanie upubliczniony na stronie internetowej.
Planowany termin rozpoczęcia pierwszych montaży instalacji: 6.sierpnia.
Termin wykonania wszystkich instalacji zgodnie z zapisami umowy upływa w dniu 31.08.2013 r.
Kolejność gmin została ustalona w drodze losowania w dniu 16.02.2012 r.
Jak wiadomo Gmina Maków Podhalański zajęła w losowaniu pierwsze miejsce na montaż.


REMONT POMIESZCZEŃ DOMU KULTURY.

W obecnym tygodniu zostały zakończone prace remontowe pomieszczeń wewnątrz Naszego Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5.
Zakres prac obejmował:
Odnowienie wszystkich pomieszczeń Domu Kultury poprzez odczyszczenie starych zniszczonych ścian oraz sufitów i pomalowanie ciepłymi stonowanymi kolorami, stosownie do miejsca.
Zakup i montaż lamp oświetleniowych, sufitowych.
Cyklinowanie i lakierowanie parkietów w salach na I piętrze
Pomalowanie całej klatki schodowej
Ułożenie płytek ceramicznych na balkonach
Prace remontowe wykonała Firma Pana Piotra Czarniaka z Żarnówki, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.
Zapraszamy na zajęcia prowadzone w Domu Kultury już w wyremontowanych pomieszczeniach.

Informujemy, również o trwającym remoncie w świetlicy w Wieprzcu, gdzie oprócz malowania pomieszczeń wymieniona zostanie cała stolarka okienna.
Planowane zakończenie remontu w Wieprzcu przewidujemy do dnia 10.08.2012.
 

 

REMONT ESTRADY MAKOWSKIEJ ZAKOŃCZONY.

Na tydzień przed rozpoczęciem 49 TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ zostały zakończone prace na scenie i estradzie makowskiej.
Zakres prac obejmował:
- Utwardzenie terenu widowni kostką brukową – betonową
- Zakup 15 szt. donic na kwiaty
- Zakup 50 szt. ławek metalowo-drewnianych
- Odnowienie podłogi sceny oraz proscenium
Prace remontowe wykonały Firmy z Naszego terenu, które złożyły najkorzystniejsze oferty.
Utwardzenie terenu widowni kostką brukową wykonał – Zakład Ogólnobudowlany z Kojszówki, właściciel Pan Andrzej Plaszczak.
Odnowienie podłogi na scenie makowskiej wykonała Firma P.H.P. „ARBOX” z Makowa Podhalańskiego właściciel Pan Zenon Jurek.
Nowe ławki wykonał Zakład stolarski z Juszczyna właściciel Stanisław Wyrobek
Remont „Estrady Makowskiej” będzie współfinansowany ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach złożonego wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operacje z zakresu „Małych projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego a maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 25000 zł.
 

 

NOWE OŚWIETLENIE W GRZECHYNI.

W dniu 03.07.2012r. dokonano komisyjnego odbioru prac budowlanych oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Grzechyni na odcinku od Zespołu Szkół do boiska sportowego.
Prace budowlane zostały wykonane przez Firmę: Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Mędrala z siedzibą w Białce, która to Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę oświetlenia. Wartość prac wyniosła 29 998,41 złotych. Dzięki umowie z Samorządem Województwa Małopolskiego dotacja ze środków Unii Europejski stanowi 80% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.
 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »

Wejść : 6230184
Unikalnych : 5032594

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0