:: RSS :: kontakt ::

22.02. – 28.03.2012.

1. 24 lutego w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa na współfinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Juszczynie. Całość zadania wyceniona została na ponad 100 tysięcy złotych, a dofinansowanie ma wynieść 58 tysięcy zł.

2. 27 lutego obchodzone były setne urodziny mieszkanki Makowa, pani Heleny Bialikiewicz. Burmistrz przekazał życzenia i listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera oraz własne. Wszyscy pozostajemy pod wielkim wrażeniem wspaniałej kondycji fizycznej i intelektualnej Szanownej Jubilatki i życzymy długich lat w zdrowiu i radości.

3. 27 lutego ustalony został zakres działań i oczekiwania wobec "animatora sportu", który ma podjąć pracę na makowskim "Orliku".
4. 27 lutego burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustalono plan pracy na 2012 rok, formy realizacji programów profilaktycznych oraz realizację wymiany młodzieży z Władysławowem.

5. 1 marca radni Rady Miejskiej i burmistrz uczestniczyli w spotkaniu z zastępcą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, panem Ryszardem Listwanem. Uczestnicy wymieniali uwagi na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i skutkach, jakie wynikają z nowych przepisów dla mieszkańców Gminy Maków.

6. 2 marca audytor zewnętrzny, który będzie w 2012 roku poddawał analizie wybrane obszary działania Urzędu Miejskiego w Makowie, przedstawił plan pracy przygotowany w oparciu o wyniki badań ankietowych.

7. 5 marca wraz z przedstawicielami zarządu OSP Białka burmistrz ustalił zakres finansowy remontu budynku straży w ramach programu "Remizy Małopolski".

8. 8 marca burmistrz przeprowadził ostateczne negocjacje z właścicielami gruntów, na których Gmina Maków zamierza wybudować boisko "Orlik" w 2012 roku.

9. 9 marca podpisane zostały akty notarialne związane z nieodpłatnym nabyciem gruntów pod drogę w Juszczynie, sprzedażą 60 m² gruntu w Makowie oraz wymianą mieszkania w ramach rządowego programu pomocy poszkodowanym w 2010 r. Wszystkie czynności notarialne są wynikiem realizacji uchwał Rady Miejskiej w Makowie.

10. 9 marca burmistrz uczestniczył w walnym zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy. Analizie poddano sprawozdania z wykonania budżetu Związku, dokonano zmian w budżecie na rok bieżący oraz zdecydowano o zakupie spychacza na składowisko.

11. 13 marca Burmistrz odebrał promesy na usuwanie skutków powodzi. W Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda przekazał 650 tys. zł dla Gminy Maków na cztery wskazane zadania. (Jest to suma znacznie większa, niż w poprzednim roku)

12. 13 marca aktem notarialnym zakupione zostały działki pod budowę "Orlika" w Białce.

13. 14 marca przeprowadzone zostały negocjacje dotyczące udostępnienia gruntów pod budowę zatoki autobusowej na osiedlu Surletowa.

14. 15 marca burmistrz z kierownikiem referatu GK uczestniczyli w Radzie Budowy mostu na Skawie. Poruszane były kwestie zjazdów indywidualnych, odszkodowań dla właścicieli zajętych pod budowę gruntów oraz rozwiązań systemów kanalizacyjnych.

15. 16 marca w sali narad UM w Makowie odbył się finał gminny konkursu wiedzy o straży i zapobieganiu pożarom.

16. 16 marca w Białce miał miejsce etap gminny konkursu BRD.

17. 20 marca zarząd miejski OSP zaopiniował wnioski dotyczące przyznania odznaczeń dla członków OSP.

18. 21 marca odbyło się posiedzenie zarządu Związku Gmin Dorzecza

19. 21 marca w Nadleśnictwie Sucha omówione zostało przejęcie przez gminę drogi na osiedle Magórka w Grzechyni.

20. 22 marca burmistrz uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę w sprawie ratowania Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej przy ulicy Żeromskiego w Makowie.

21. 22 marca burmistrz prowadził posiedzenie Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie. Podsumowana została działalność ośrodka w 2011 roku i przedstawiono plan na 2012 rok.

22. 23 marca komendant PSP w Suchej Beskidzkiej omówił z burmistrzem plany zabezpieczeń i działań operacyjnych jednostek straży.

23. 23 marca w Żywcu odbyło się spotkanie organizacyjne TKB. Przedstawiony został program na 2012 rok, omówione zostały zasady rozliczeń między estradami TKB.

24. 23 marca w siedzibie LGD zostały poddane ocenie wnioski złożone przez poszczególne gminy. po wstępnej weryfikacji zostaną one przesłane do Urzędu Marszałkowskiego i poddane szczegółowej analizie.

25. 23 marca przeprowadzone zostały negocjacje z właścicielami działek sąsiadujących z planowaną inwestycją: budową mostu w Juszczynie na osiedlu Mirochowa i Grzechynkowa.

26. 27 marca burmistrz uczestniczył w Gali Mistrzów Sportu Powiatu Suskiego, gdzie wręczył pamiątki wyróżnionym sportowcom z terenu naszej gminy. Warto zaznaczyć, że zwycięzcą plebiscytu został biathlonista Grzegorz Guzik, mieszkaniec Juszczyna.

27. Odbyło się już 6 zebrań wiejskich i osiedlowych. Na niedzielnych spotkaniach mieszkańcy Naszej Gminy dzielą się uwagami i oczekiwaniami dotyczącymi realizacji zadań podejmowanych przez Urząd Miejski w Makowie,

28. Od 25 do 31 marca w "Stodole" wystawiane jest Misterium Męki Pańskiej. Występuje w nim ok. 70 aktorów – amatorów, mieszkańców różnych części Naszej Gminy. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia i przeżycia spektaklu.
 

Wejść : 6230232
Unikalnych : 5032642

Obecnie : 8
Zalogowanych : 0