:: RSS :: kontakt ::

Sprawozdanie do absolutorium za 2011 rok

  26 stycznia 2011 roku przyjęty został budżet Gminy Maków Podhalański na 2011 rok, gdzie plan dochodów wynosił 37.306.659 zł. W trakcie roku zwiększano kilkakrotnie dochody w sumie o 5.311.228, 51 zł. Plan dochodów w okresie sprawozdawczym wyniósł 42.617.887,51 zł, a wykonanie osiągnęło poziom 98%, co daje kwotę 41.784.807,75 zł. 

Nieco niższe wykonanie od planowanego spowodowane zostało przez kilka czynników: przedsiębiorcy zmniejszyli ilość posiadanych środków transportu, co przełożyło się na zmniejszenie wpływu z podatku od tych środków. W dziale gospodarki mieszkaniowej wykonanie planu również nie osiągnęło zakładanego poziomu. Dofinansowanie remontu świetlic w Juszczynie, Grzechyni i Żarnówce uzyskane w ramach PROW wpłynęło do budżetu gminy dopiero w następnym roku budżetowym. Wpływy z opłat za utrzymanie czystości osiągnęły 82%, co wpływa znacznie na całość wykonania dochodów, jednak zostały wystawione tytuły egzekucyjne i Urząd zamierza należne środki odzyskać.

Plan wydatków kształtował się następująco: W uchwale budżetowej przyjęto kwotę wydatków 36.789.993 zł, a po zmianach w trakcie roku suma ta wzrosła do 42.404.637,90 zł, jednak wykonanie planu zamknęło się kwotą  40.337.459,63 zł, co stanowi 95% planowanych wydatków.

W 2011 mniej, niż planowano kosztowało gminę zimowe utrzymanie dróg. Mniej też wydano na funkcjonowanie administracji i zakupy wyposażenia. Sprzyjała nam również   pogoda. Łaskawe lato pozwoliło na niewydatkowanie rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Mała ilość zdarzeń klęskowych wpłynęła także na niewielką ilość interwencji strażaków , co także generuje oszczędności. Mniej wydaliśmy na oczyszczanie gminy, a niewykorzystane środki przeznaczone w planie na budowę kanału ulgi w Białce i umocnienie Młynówki   obniżyły stopień wykonania wydatków. Na dodatkową oszczędność wpłynęło też niewykonanie  projektów chodników przy ul. Głowackiego w Makowie i przy drodze krajowej 28 w Juszczynie i Kojszówce, gdzie pojawiły się trudności z uzgodnieniami lokalizacji inwestycji.

Gmina Maków korzysta również z pożyczek. W 2011 roku na przeprowadzenie inwestycji pożyczyliśmy 1,5 mln. zł, a roczna obsługa zobowiązań pożyczkowych z poprzednich lat kosztuje gminę blisko 2,5 mln zł rocznie.

                Szanowni Państwo, 2011 rok obfitował w inwestycje. Udało się pozyskać bardzo poważne wsparcie środkami zewnętrznymi i dzięki temu można było wykonać m. in. następujące zadania:

ü        Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Makowie,

ü        Zakup wiat przystankowych, gablot i witaczy,

ü        Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła",

ü        Kompleksowy remont mostu w Kojszówce,

ü        Remonty świetlic w Juszczynie, Żarnówce i Grzechyni,

ü        Remont budynku OSP w Makowie,

ü        Wymiana dachu na budynku Domu Kultury,

ü        Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej na osuwiskach,

ü        Remonty infrastruktury zniszczonej przez powódź,

ü        Dokończenie budowy boiska sportowego w Grzechyni,

ü        Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Makowie,

ü        Dalsze umocnienie brzegów pastrugi w Białce,

ü        Dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Juszczynie,

ü        Remonty dróg gminnych w całej gminie,

ü        Budowa Oświetleń w gminie,

ü        Zakup materiałów betonowych,

 

Ogólnie wydatki na inwestycje i remonty wyniosły  4.633.375,55 zł w tym środków pozyskanych przez gminę było  1.415.255 zł

Poza wymienionymi działaniami gmina Maków uczestniczyła aktywnie w budowie domów i zakupie mieszkań dla poszkodowanych w wyniku osuwisk. Ośmiu rodzinom zostały zakupione bądź wybudowane domy i mieszkania, a sześć rodzin skorzystało z pomocy przy remontach uszkodzeń. Środki uzyskane na opisane cele z budżetu państwa wyniosły 1.838.658

 

Mimo tak licznych i kosztownych działań, dbałem o szczególnie skrupulatne i oszczędne wydawanie pieniędzy publicznych. W wyniku takiej polityki udało się znacznie ograniczyć planowane wcześniej wydatki i zasilić budżet 2012 roku wolnymi środkami z 2011 roku w kwocie  1.234.098,51 . Uzyskane oszczędności pozwolą w 2012 roku zwiększyć zakres inwestycji, choć warto wspomnieć, że coraz trudniej jest uzyskać zewnętrzne dofinansowanie, dlatego priorytetem stają się zadania, które takie dofinansowanie posiadają.

              Szanowni Państwo, obok pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych do zadań

burmistrza należy także szereg czynności administracyjnych. W roku 2011 przedstawiłem Radzie Miejskiej 134 projekty uchwał i wszystkie one znalazły akceptację radnych. Prawidłowość merytoryczna i zgodność z wymogami prawnymi przyjętych uchwał jest nadzorowana przez biuro prawne wojewody małopolskiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Wojewoda uchylił tylko jedną uchwałę w sprawie ustalania zasad i opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański. Pozostałe uchwały nie wzbudziły zastrzeżeń natury prawnej.

Jako organ Gminy oraz kierownik jednostki administracyjnej – realizując uchwały Rady Miejskiej i zadania wymagane prawem – wydałem 235 zarządzeń. Dotyczyły one głównie gospodarki finansowej, zarządzania mieniem gminnym oraz wewnętrznych uregulowań związanych z funkcjonowaniem Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.

           

Wejść : 6230233
Unikalnych : 5032643

Obecnie : 9
Zalogowanych : 0