:: RSS :: kontakt ::

22.11. – 18.12.2012

  Sprawozdanie Burmistrza 22.11. – 18.12.2012

 
22 listopada burmistrz podpisał   akt notarialny z właścicielami gruntów zajętych pod drogę na os. Zagrody Mędralowe w Grzechyni. W ten sposób Gmina Maków nabyła nieodpłatnie teren stanowiący drogę do osiedla i może prowadzić tam niezbędne prace remontowe.
Wieczorem 22 listopada miało miejsce spotkanie ze sponsorami wspierającymi działania kulturalne gminy Maków Podhalański. Ilość darczyńców wciąż wzrasta. W 2012 roku osób i firm wspierających pojawiło się ponad 100. Najbardziej aktywni sponsorzy zostali uhonorowani statuetkami „Sponsor roku 2012”.
 
23. 11. Doszło do spotkania z geologami przygotowującymi dokumentację techniczną do stabilizacji osuwiska na ulicy   Moniuszki. Zadanie realizowane jest w całości ze środków pochodzących od Wojewody Małopolskiego. 
 
27 i 28 listopada uczestniczyłem w cyklu spotkań z Marszałkiem województwa i wojewodą małopolskim. Tematem przewodnim było zagospodarowanie odpadów w świetle nowej ustawy.
 
30 listopada odbyło się kolejne już spotkanie w celu zapobieżenia likwidacji Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej (dawne sanatorium w Makowie). Istnieje kilka propozycji rozwiązania sytuacji: rozbudowa szpitala w Makowie i przejęcie pacjentów ZDOM przez ZOZ lub przekształcenie Zakładu w placówkę niepubliczną. Wdrożenie zmian będzie jednak wymagało dofinansowania środkami z Urzędu Marszałkowskiego, o co bardzo trudno.
 
30. 11. Burmistrz złożył życzenia czwartej w tym roku stulatce. Tym razem w Kojsówce. Jubilatka ma się wspaniale i życzymy jej   kolejnych lat w zdrowiu.
 
4 grudnia w starostwie powiatowym w Suchej miało miejsce spotkanie z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej i innych instytucji pomocowych. Spotkanie służyło poprawie współdziałania tych komórek w gminach i powiecie.
 
6.12. w suskim szpitalu odbywała się Rada Społeczna ZOZ. Przyjęto zmiany w statucie ZOZu i omówiono kondycję finansową Zespołu.
 
7. grudnia Burmistrz wziął udział pracach zespołu opracowującego projekty strategiczne dla Subregionu Podhalańskiego. Istnieje konieczność wyłonienia dwóch przedstawicieli   z powiatu suskiego, którzy będą bronić projektów z naszego regionu na Forum Subregionu Podhalańskiego.
 
8 grudnia miała miejsce inauguracja działalności szkoły podstawowej w Makowie Dolnym prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
 
8 grudnia w Kojszówce odbył się powiatowy konkurs kulinarny "Wigilia Podbabiogórska". Dziękujmy organizatorom –Kołu Gospodyń z Kojszówki i Sołtysowi wsi za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.
 
11 grudnia w Filharmonii Krakowskiej miało miejsce podsumowanie tegorocznej edycji projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" pierwsze miejsce zajęła młodzież z Białki i w nagrodę jeszcze w tym roku pojedzie na wycieczkę do Rzymu. Drugie miejsce uzyskała grupa z Makowa, która w poprzednim roku zwyciężyła w projekcie.
 
14 grudnia Eko-Skawa zorganizowała konferencję dotyczącą realizacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Makowa. Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali wspaniałe walory turystyczne naszego terenu i palącą potrzebę kanalizowania obszarów zamieszkałych.
 
14 grudnia dokonany został odbiór robót na pierwszym etapie budowy chodnika w Juszczynie. Kolejny etap przewidziany jest na 2013 rok. Zadanie realizowane jest przy 30% udziale finansowym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
 
17 grudnia wybrane zostały nowe władze w LGD. W ramach szkolenia przekazano informacje o perspektywie finansowej dla LGD. „LGD Podbabiogórze” znalazło się w gronie najlepszych tego typu stowarzyszeń w kraju i w nagrodę otrzymało 5 mln zł dodatkowych środków na wsparcie zadań na obszarze objętym działaniem (m.in. w gminie Maków).
 
Wejść : 6230282
Unikalnych : 5032692

Obecnie : 13
Zalogowanych : 0