:: RSS :: kontakt ::

07.02.2013 – 20.03.2013

  1. 07.02. Odbył się konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Doszło tam do spotkania Burmistrza Makowa z Wojewodą i Marszałkiem Województwa, omówiona została sytuacja Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie.

2. 11.02. Starosta Powiatu Suskiego zorganizował spotkanie wójtów i burmistrzów dziewięciu gmin z terenu powiatu suskiego, omówiono zimowe utrzymanie dróg, zamierzenia inwestycyjne PSP, sytuację finansową pływalni w Suchej i trudności w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę w wydziale architektury.

3. Pani minister Joanna Mucha w ramach Kongresu Sportu Powszechnego spotkała się z władzami gmin Małopolski. Omówiono zakres finansowania rozwoju infrastruktury sportowej i aktywności sportowej młodzieży.

4. 18.02. Burmistrz spotkał się z przedstawicielami GDDKiA . Omówione zostały możliwości budowy nowych zatok przystankowych w oparciu o wizję lokalną odbytą z Komisją Mienia Rady Miejskiej w Makowie.

5. 23.02. Burmistrz i wielu innych znamienitych gości uczestniczyło w jubileuszu 105 lecia mieszkanki Białki.

6. 25.02. w ośrodku „Jasmin” odbywała się Powiatowa Gala Mistrzów Sportu, gdzie aż 11 przedstawicieli Gminy Maków zostało uhonorowanych za wybitne osiągnięcia sportowe w 2012 roku. Sportowcy i działacze sportowi z Naszej Gminy stanowili najliczniejszą grupę, co oznacza, że aktywność sportowa Naszych mieszkańców wykracza nad przeciętną.

7. 27.02 W Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz odebrał promesy na usuwanie skutków osuwisk (3 000  000zł) i skutków powodzi (290  000 zł). To najwyższa suma w powiecie suskim. Jedynie Nasza Gmina uzyskała zgodę na stabilizację osuwiska za pieniądze rządowe.

8. 28.02 podpisany został akt notarialny na zakup gruntu pod parking przy ulicy Kochanowskiego.
9. 01.03. Odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy w celu opracowania zmian poprawiających bilans sortowni w Suchej Beskidzkiej.

10. 04. 03.Burmistrz Makowa uczestniczył w przekazaniu przez Marszałka Województwa Małopolskiego promesy na kwotę 5  000  000 zł dla LGD „Podbabiogórze, której członkiem jest również gmina Maków.

11. 05.03 Burmistrz spotkał się z prezesem FOB w Białce w celu omówienia możliwości ograniczenia zakresu oddziaływania na rozwój wsi strefy pośredniej ujęcia wody dla FOB.

12. 08.03. Odbyło się nadzwyczajne Walne Posiedzenie Członków Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy, zmiana stawek za przyjmowane odpady, omówienie perspektyw dla związku i sortowni.

13. 12.03 Burmistrz Makowa spotkał się z Dyrektorem Krakowskiego Oddziału GDDKiA Jackiem Grygą – omówiono zakres remontu drogi krajowej 28 wraz z chodnikami, możliwości wykonania koncepcji obwodnicy Makowa, zmiany parametrów planowanej drogi z GP na G, udziału gminy w planowanych przedsięwzięciach.

14. 13.03. Z inicjatywy Burmistrza Pawła Sali i Komendanta PSP Piotra Harańczyka odbyła się konferencja w Urzędzie Miejskim w Makowie na temat przeciwdziałania wypalaniu traw z udziałem Komendantów PSP, Policji, naczelników OSP, przedstawicieli Lasów Państwowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, członków komisji Rolnictwa i Leśnictwa oraz Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. Wszystko po to, aby wspólnie przeciwdziałać niezrozumiałemu procederowi – wypalaniu traw.

15. 14.03. Burmistrz przeprowadził Radę Społeczną Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Makowie i uczestniczył w Radzie Społecznej ZOZu w Suchej Beskidzkiej.

16. W związku z nowelizacją ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” Burmistrz odbył szkolenie z zakresu wprowadzonych zmian w przepisach.

17. Burmistrz jako Prezes Zarządu Miejskiego OSP w Makowie Podhalańskim uczestniczył we wszystkich walnych zebraniach jednostek OSP z terenu Gminy Maków Podhalański.

18. Dotychczas odbyły się spotkania z mieszkańcami Makowa Dolnego i Juszczyna. Burmistrz odpowiadał na pytania mieszkańców, rozliczał wydatkowane środki i przedstawiał plany inwestycyjne.

19. Przygotowane zostały specyfikacje do przetargów na roboty drogowe, skatepark i stabilizację osuwiska przy ulicy Moniuszki. Ogłoszone zostały przetargi i liczymy na znaczne zainteresowanie wykonawców naszym zadaniem, bo to jedne z pierwszych przetargów na terenie powiatu suskiego.

20. Opracowana została informacja o formach i zasadach segregacji odpadów oraz folder o zagrożeniach wynikających z wypalania traw. Ulotki zostaną rozdysponowane w czasie zebrań z mieszkańcami ,w urzędzie, poprzez sołtysów – tak, aby dotrzeć z informacją do wszystkich zainteresowanych.

21. Przeprowadzony został audyt energetyczny pod kątem przyszłej termomodernizacji budynków gminnych.

22. 19.03. Burmistrz prowadzi negocjacje ze spółką ”Serdeczna Troska” w sprawie przekształcenia i warunków przejęcia Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie (dawne sanatorium).

23. Burmistrz prowadzi również konsultacje z przewodniczącym Rady Społecznej ZDOM na temat możliwych rozwiązań dla dalszego funkcjonowania zakładu.

24. Zakończył się cykl spektakli „Misterium Męki Pańskiej”, w którym czynny udział brali urzędnicy, starosta, komendant OSP, prezes „Beskidów”, przewodniczący Rady Miejskiej i wielu znamienitych mieszkańców makowskiej gminy. Burmistrz reżyserował to przedstawienie.

Wejść : 6230218
Unikalnych : 5032628

Obecnie : 11
Zalogowanych : 0