:: RSS :: kontakt ::

Sprawozdanie Burmistrza za 2012 rok (do Absolutorium)

  Budżet Gminy Maków Podhalański na 2012 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 25 stycznia 2012 roku. Zakładał on dochody na poziomie 41 363 209 zł. Wykonanie planu dochodów osiągnęło 97% i zamknęło się kwotą 40 108 400 zł. Plan wydatków wynosił38 352 275 zł a w trakcie roku po zmianachzwiększył się do 42 047 308 zł. Na koniec 2012 roku wykonanie planu wydatków osiągnęło 97% i wyniosło 40 445 142 zł. Niepełne wykonanie dochodów wiązać należy ze zmniejszającymi się wpływami z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, wpływów z opłat za utrzymanie czystości oraz podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. Tam, gdzie to możliwe, Urząd wystawił upomnienia i zamierza odzyskać należności. W przypadku środków zewnętrznych (unijnych) dochody realizowane są zazwyczaj dopiero w kolejnym roku, stąd niskie wykonanie w działach, gdzie przewidywane jest dofinansowanie środkami spoza budżetu Gminy. Niepełne wykonanie wydatków wynika w szczególności z ograniczenia zakupu materiałów i usług promocyjnych, oszczędności w funkcjonowaniu i płacach w Urzędzie Miejskim , niepełnej realizacji opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie wykorzystano również środków zabezpieczonych na zarządzanie kryzysowe. Z tytułu niewykonanych dochodów kwota zmniejszeń wyniosła 1 254 809 zł, natomiast z tytułu niewykonanych wydatków uzyskano kwotę 1 602 166 zł. Różnica między wskazanymi wartościami wynosiła347 356 zł i stanowiła wolne środki, które zostały wprowadzone do bieżącego budżetu 22 kwietnia 2013 roku.
W 2012 roku nastąpiło również zmniejszenie zobowiązań wobec banków. Na koniec roku poziom zadłużenia wynosił 16,33% w stosunku do dochodów Gminy (maksymalny poziom wynosi 60%). Wskaźnik spłaty osiągnął 6,13% (maks. 15%). Mimo wielu kosztownych inwestycji , w ciągu ostatnich dwóch lat poziom zadłużenia gminy sukcesywnie spada. Obrazuje to tabela:
 

  Szanowni Państwo, w 2012 roku udało się wykonać szereg działań inwestycyjnych. Ogółem na remonty i rozbudowę infrastruktury gminnej wydano 5 545 439 zł. Znaczną część tych środków stanowią pieniądze „unijne”. Gmina Maków Podhalański aplikuje do bardzo wielu instytucji oferujących wsparcie przedsięwzięć i często udaje się takie dofinansowanie uzyskać. Ogólna wartość środków pozabudżetowych w 2012 roku wyniosła 2 069 000 zł. Do najważniejszych zadań realizowanych w minionym roku na terenie gminy Maków są m.in. :
 

• Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w Białce
• Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Żarnówce
• Usuwanie skutków powodzi w Juszczynie i Grzechyni
• Remont drogi na Działy Makowskie
• Wymiana okien w MiejskiejBibliotece Publicznej
• Projekt zabezpieczenia osuwiska na ulicy Moniuszki
• Projekt remontu hali sportowej w Makowie
• Remont strażnicy OSP w Białce
• Udział w remoncie dróg powiatowych na terenie gminy Maków
• Budowa oświetleni ulicznych w Makowie, Grzechyni, Juszczynie, Białce, Kojszówce
• Budowa chodnika w Juszczynie
• Zakup tablic przystankowych
• Wykonanie fragmentu chodnika na osiedlu Lizakowa w Wieprzcu
• Remonty dróg gminnych
 

  Warto wspomnieć również o najbardziej kosztownej inwestycji realizowanej obecnie przez spółkę gminną „Eko-Skawę”- budowa kanalizacji sanitarnej w Makowie. Zadanie warte jest 36 000 000 zł. Podobnej wartości przedsięwzięcie przygotowywane jest dla Białki i będzie realizowane w 2013 i 2014 roku.
Wiele podejmowanych działań stanowią zadania mniej kosztowne, jednak znacząco poprawiające jakość życia mieszkańców. Wśród nich warto dostrzec wymianę wiat przystankowych, zakup ławek i koszy, ukwiecenie miasta, świąteczne dekoracje we wszystkich miejscowościach gminy, montaż barier, luster, znaków. W 2012 roku za przyzwoleniem Rady Miejskiej podjąłem działania zmierzające do opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to czynności bardzo oczekiwane przez mieszkańców gminy, co widać po ilości składanych wniosków o przekształcenie. Opracowanie planów wymaga czasu, jednak podjęte działania przybliżają nas do sukcesu.
 

  Szanowni Państwo, pieniądze publiczne wydawane z należytą starannością pozwalają na realizację wielu zamierzeń. Mimo kończącej się perspektywy finansowej 2007 – 2013 udaje się zdobyć do licznych zadań dofinansowanie i w ten sposób zwiększyć efektywność własnych środków. Ważnym jest także, aby działania urzędu były odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Mieszkańcy wyrażają określone oczekiwania w stosunku do burmistrza i mają ku temu liczne okazje. Każdego roku uczestniczę w zebraniach środowiskowych z mieszkańcami, walnych zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych i innych organizacji działających na rzecz mieszkańców. Przyjmuję strony, nie ograniczając się do wskazanego dnia, lecz zawsze, kiedy zaistnieje potrzeba. W roku 2012 po raz pierwszy udzielono wsparcia finansowego dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. Rada Miejska przyjęła regulamin i zabezpieczyła potrzebne na ten cel środki. Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne to jedna z form wspierania młodzieży. Równoległym działaniem był zakup części podręczników dla uczniów klas czwartych we wszystkich szkół w gminie Maków. Burmistrz jest także organem wykonawczym dla Rady Miejskiej. W 2012 roku Rada przyjęła 109 uchwał, do zrealizowania których wskazała Burmistrza. Żadna z przedstawionych radnym uchwał nie została uchylona przez nadzór prawny wojewody, co świadczy o właściwym przygotowaniu aktów prawnych. Uchwalenie i realizacja budżetu oraz przedstawionych wyżej działań wymagaływłaściwej współpracy Burmistrza z Radą Miejską. Jestem przekonany, że to właśnie leży u podstaw osiąganych przez naszą gminę efektów.
 

Wejść : 6230227
Unikalnych : 5032637

Obecnie : 9
Zalogowanych : 0