:: RSS :: kontakt ::

ZP_PN_1

Maków Podhalański: Remont i utrzymanie dróg gminnych, rolniczych i placów na terenie Gminy Maków Podhalański


Numer ogłoszenia: 23555 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Maków Podhalański , ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie, tel. 033 8771508 w. 35, faks 033 8771522.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.um.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i utrzymanie dróg gminnych, rolniczych i placów na terenie Gminy Maków Podhalański.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remonty i utrzymanie dróg gminnych, rolniczych i placów na terenie Gminy Maków Podhalański w zakresie prac: Maków Podhalański: 1.Remont drogi Os. Za Wodą /450 m²/ - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa 2.Remont drogi Os. Za Górą /930 m²/ - roboty ziemne, podbudowa 3.Budowa kortu tenisowego /417,20 m² / utwardzenie placu - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa, zakup sprzętu. 4.Remont drogi Os. Działy /95 m²/ - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa 5.ul. Polna - bariery drogowe - 55 mb 6.Remont drogi ul. Szkolna - /1020 m²/ - profilowanie, nawierzchnia asfaltowa Grzechynia: 1.Remont drogi Oś. Zgudy /450 m²/ - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa 2.Remont drogi Oś. Skupniówka /588 m²/ - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa 3.Remont drogi Os. Witkówka /186 m²/ - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa 4.Remont drogi Os. Wicherkówka /255 m²/ - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa 5.Remont drogi Os. Wątrobówka /662 m²/ - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa 6.Remont drogi Os. Dzwonka /1400 m²/ - profilowanie, nawierzchnia asfaltowa Juszczyn: 1.Remont drogi Os. Jany /459 m²/ - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa 2.Remont nawierzchni mostu /420 m²/ - profilowanie, nawierzchnia asfaltowa 3.Remont drogi Oś. Cadyń /630 m²/ - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa Kojszówka: 1. Os. Buroniowa /450 m²/ - profilowanie, nawierzchnia asfaltowa 2. Os. Sycowa /112 m²/ - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa 3. Droga gminna - podbudowa tłuczniowa, nawierzchnia asfaltowa 825 m² Wieprzec: 1. Os. Lizakowa /238 m²/ - roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa Żarnówka: 1.Os. Matyje Górne /260 m²/ roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa/ Remonty bieżące dróg masa asfaltową: 60t.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9, 45.23.32.23-8, 45.23.32.51-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej (ustawą) i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.,(Dz. U. z dnia 19.02.2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający żąda: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 PZP
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia warunków zamawiający żąda: wykaz robót drogowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót drogowych z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończone - wymagane 3 zamówienia w zakresie robót drogowych.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Nie wymaga
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia warunku zamawiający żąda: oświadczenie, iż osoby które będą kierowały robotami posiadają wymagane uprawnienia drogowe
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia warunku zamawiający żąda: opłaconej polisy, a w przypadku braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wykazując dokument, że wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Nie wymagane
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.makow-podhalanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, Biuro Obsługi Klienta.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3 - Biuro Obsługi Klienta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Budowa kortu tenisowego w Makowie Podhalańskim będzie współfinansowana w ramach umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego na zadanie z Małych projektów w ramach programu PROW na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Wejść : 5936016
Unikalnych : 4791136

Obecnie : 2
Zalogowanych : 0