:: RSS :: kontakt ::

ZP_PN_2

Maków Podhalański: Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie Makowa Podhalańskiego poprzez remont nawierzchni wraz z ciągami pieszymi dróg gminnych: Al. Kasztanowa Nr 440744K, ul. Kościuszki Nr 440742K, ul. Sienkiewicza Nr 440748K, ul. Krótka Nr 440750K, ul. Kochanowskiego br. nr, Al. Świerkowa br. nr, ul. Bema Nr 440764K, ul. Kwitowa br. nr, ul. Krzywa nr 440759K, ul. Krasickiego Nr 440760K, ul. Piasta Nr 440761K, ul. Żwirki i Wigury Nr 440770K, ul. Lelewela Nr 440762K stanowiących altern. dla DK nr 28 Zator-Medyka przebiegającej przez centrum miasta. ETAP II
Numer ogłoszenia: 40601 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Maków Podhalański , ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie, tel. 033 8771508 w. 35, faks 033 8771522.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.um.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie Makowa Podhalańskiego poprzez remont nawierzchni wraz z ciągami pieszymi dróg gminnych: Al. Kasztanowa Nr 440744K, ul. Kościuszki Nr 440742K, ul. Sienkiewicza Nr 440748K, ul. Krótka Nr 440750K, ul. Kochanowskiego br. nr, Al. Świerkowa br. nr, ul. Bema Nr 440764K, ul. Kwitowa br. nr, ul. Krzywa nr 440759K, ul. Krasickiego Nr 440760K, ul. Piasta Nr 440761K, ul. Żwirki i Wigury Nr 440770K, ul. Lelewela Nr 440762K stanowiących altern. dla DK nr 28 Zator-Medyka przebiegającej przez centrum miasta. ETAP II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie Makowa Podhalańskiego poprzez remont nawierzchni wraz z ciągami pieszymi dróg gminnych: Al. Kasztanowa /Nr 440744K/, ul. Kościuszki /Nr 440742K/, ul. Sienkiewicza /Nr 440748K/, ul. Krótka /Nr 440750K/, ul. Kochanowskiego /br. numeracji/, Al. Świerkowa /br. numeracji/, ul. Bema /Nr 440764K/, ul. Kwitowa /br. numeracji/, ul. Krzywa /nr 440759K/, ul. Krasickiego /Nr 440760K/, ul. Piasta /nr 440761K/, ul. Żwirki i Wigury /Nr 440770K/, ul. Lelewela /nr 440762K/ stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 28 Zator -Medyka przebiegającej przez centrum miasta Makowa Podhalańskiego. ETAP II. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Podbudowa jezdni i miejsc parkingowych 3. Odbudowa krawężników 4. Odbudowa nawierzchni jezdni 5. Odbudowa podbudowy i nawierzchni chodników 6. Odbudowa miejsc parkingowych 7. Odbudowa - koryta potoku, ogrodzeń, zabezpieczenie murków 8. Remont kanalizacji deszczowej 9. Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa 10. Oświetlenie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.23-8, 45.23.32.26-9, 45.23.32.53-7, 45.23.24.11-6, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE WYMAGANE

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej (ustawą) i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z dnia 19.02.2013r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - zamawiający żąda następujących dokumentów: a). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 iust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


wykaz robót drogowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót drogowych z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończone - wymagane 3 zamówienia w zakresie robót drogowych, na kwotę nie mniejszą niż 1000 000 zł. brutto każda.


III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Nie wymaga


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


W celu spełnienia warunku Zamawiający żąda - oświadczenia, iż osoby, które będą kierowały robotami posiadają wymagane uprawnienia drogowe


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


W celu spełnienia warunku Zamawiający żąda: opłaconej policy w zakresie niezbędnym do wykazania że, Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wykazując że Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie wymagane

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.makow-podhalanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3 - Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II, Bezpieczeństwo-dostępność-rozwój. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania z programu NPPDL..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wejść : 5935987
Unikalnych : 4791107

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0