:: RSS :: kontakt ::

ZP_PN_6

Maków Podhalański: Remont i utrzymanie dróg gminnych, rolniczych, placów na terenie Gminy Maków Podhalański
Numer ogłoszenia: 98125 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Maków Podhalański , ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie, tel. 33 874 97 00, faks 33 874 97 51.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i utrzymanie dróg gminnych, rolniczych, placów na terenie Gminy Maków Podhalański.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont i utrzymanie dróg gminnych, rolniczych, placów na terenie Gminy Maków Podhalański: 1.Remont drogi Os. Jazy i Os. Makowska Góra w Makowie Podhalańskim 2.Remont odwodnienia - dr. Os. Działy w Makowie Podhalańskim 3.Remont dróg: Os. Nędzówka, Os. Woldanówka i Os. Bochenkówka w miejscowości Żarnówka 4.Remont dróg: Os. Adamowa (odwodnienie) i Os. Ocieczkowa w miejscowości Wieprzec 5.Remont dróg: Os. Pod Górą, Os. Mosorowa i Os. Mędralowa w miejscowości Juszczyn 6.Remont ogrodzenia po robotach drogowych w miejscowości Białka 7.Remonty bieżące masą asfaltową dróg gminnych i rolniczych na terenie całej Gminy. Zakres robót obejmuje: 1.Korytowanie 2.Odwodnienia 3.Roboty ziemne 4.Podbudowy 5.Nawierzchnie asfaltowe i z płyt typ. jumbo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej (ustawą) i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z dnia 19.02.2013r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Zamawiający żąda następujących dokumentów: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 PZP; oświadczenie, iż osoby, które będą kierowały robotami posiadają wymagane uprawnienia drogowe,


III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda:wykaz robót drogowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót drogowych z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończone - wymagane 3 zamówienia w zakresie robót drogowych, o wartości nie mniej niż 300 000 złotych każda.


III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Nie wymaga


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


W celu spełnienia tego warunku Zamawiający żąda: oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej i wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14.02.1995 r. również wpisaną do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


W celu spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy: opłaconej policy w zakresie niezbędnym do wykazania, że Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wykazując, że Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.makow-podhalanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3, 34-231 Maków Podhalański - Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3 - Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wejść : 6042159
Unikalnych : 4888261

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0