:: RSS :: kontakt ::

Sprawozdanie absolutoryjne z działalności Burmistrza za 2013 rok.

28.12.2012 – uchwalony został budżet na 2013 rok .

Plan dochodów wówczas wynosił 38 mln 124 812,00 zł. w roku sprawozdawczym ten plan wzrastał o 4 mln 620 402,00 i na koniec 2013 roku wynosił 42 745 214,00 zł. Dochody majątkowe wyniosły 3 258 291,00 zł. Założony plan dochodów został zrealizowany w 95% i zamknął się kwotą 40 681 464,00 zł. Plan wydatków w uchwale budżetowej wynosił 37 424 812,00 zł. Ostateczna kwota planów wydatków to 42 382 570,00 zł. a wykonanie planów wydatków wyniosło 94% tj. 39 939 098,00 zł. W 2013 roku dla zrównoważenia budżetu została zaciągnięta pożyczka w kwocie 2 mln złotych. Sytuacja finansowa Gminy zdecydowanie się poprawia, wskaźnik zadłużenia wynosi poniżej 16%. Na koniec 2013 roku poziom zadłużenia wynosił 5 600 000,00 zł. zmniejszony w o 300 000,00 zł. w stosunku do roku poprzedniego. Sukcesywnie zadłużenie spada. Z tytułu niewykonalnych dochodów w stosunku do planu mamy stratę 2 063 749,00 zł. a z tytułu niewykonalnych wydatków oszczędność wyniosła 2 443 471,00 zł. różnica pomiędzy tymi kwotami to 379 722,00 zł. Ta ostatnia kwota stanowiła wolne środki z 2013 roku i została wprowadzona do tegorocznego budżetu. W budżecie 2013 zaplanowany został również fundusz sołecki, jego łączna wartość wynosiła 131 367,00 zł. wydatkowano z tej kwoty 83 571,00 zł.
 

    Pan Burmistrz poinformował, że w 2013 roku udało się zainwestować w remonty kwotę 6 055 039,00zł. między innymi w zadania takie jak: - zabezpieczenie osuwiska na ulicy Moniuszki w Makowie Podhalańskim. na kwotę 2 289 000,00 zł. całość została sfinansowana z budżetu Państwa, był to największy wydatek w 2013 roku;


- budowa skate parku przy „Orliku” w Makowie Podhalańskim za kwotę 199 615,00 zł.;
 

- remont mostu na Żwirki i Wigury za 107 399,00 zł.- środki z budżetu państwa w ramach usuwania skutków powodzi; - remont zaplecza sanitarnego przy hali sportowej w Makowie Podhalańskim za 297 894,00 zł.;

- zakup sceny mobilnej dla całej gminy za 80 000,00 zł. z częściowym dofinansowaniem z PROW-u; - zakup wiat przystankowych w Białce i Dolnym Makowie 46 296,00 zł. - zakup pojemników na odpady segregowane dla wszystkich wiosek w naszej gminie za 120 000,00zł. dofinansowanie z PROW-u;
 

- budowa chodnika w Juszczynie etap II za 469 044,00 zł. dofinansowanie z PROW-u; - budowa boiska do siatkówki w Kojszówce za 70 000,00zł.
 

- wymiana 50 lamp ulicznych w Wieprzcu za 50 000,00 zł. środki wydatkowane w ramach porozumienia przez firmę Tauron; - budowa hali sportowej w Żarnowce I etap za 427 952,00 zł.
 

- remont mostu na Błażyczkówkę w Żarnówce za 85 331,00 zł. w ramach usuwania skutków powodzi;

- przebudowa drogi na Dzióbkówkę i Skrzypkówkę w Żarnówce za 81 000,00 zł.

- remont mostu na Zarąbki Grzechyńskie w Makowie Dolnym za 27 817,00 zł.;
Ponadto gmina zakupiła akcje Przedsiębiorstwa „Eko-Skawa” za kwotę 473 300,00 zł., co pozwoliło zamknąć projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Makowie Podhalańskim. Burmistrz nadmienił, że Przedsiębiorstwo „Eko-Skawa” realizowało projekt budowy kanalizacji za 36 mln w Makowie Podhalańskim a w Białce za około 21 mln. 85% środków na te cele pozyskane zostało z Unii Europejskiej.
 

  Podsumowując, Pan Burmistrz poinformował, że w roku sprawozdawczym Rada podjęła 108 uchwał, większość z nich była przyjmowana jednogłośnie. Stwierdził, że ufa iż sposób i stopień realizacji budżetu w 2013 roku uzyska pozytywną akceptacje radnych. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Burmistrz podziękował radnym za wspólną pracę w 2013 roku.
 

Wejść : 6230171
Unikalnych : 5032581

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0