:: RSS :: kontakt ::

01.01.- 04.02.2015

1. W pierwszych dniach stycznia rozstrzygnięte zostały konkursy na współpracę gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.
 

2. Podpisane zostały umowy ze wszystkimi jednostkami OSP (9 jednostek).
 

3. Podpisane zostały umowy z klubami sportowymi w gminie ( 4 kluby sportowe).
 

4. Podpisane zostały umowy z Kołem Gospodyń w Białce, Stowarzyszeniem Nowy Juszczyn, Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga.
 

5. Na rozstrzygnięcie czeka konkurs na organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 

6. 13 stycznia w Tarnowie wojewoda Jerzy Miller spotkał się z burmistrzami Małopolski i przekazał informacje związane ze zmianami w działalności USC i Ewidencji ludności. Poinformował o środkach na usuwanie skutków powodzi oraz rozstrzygnięciach dotyczących zadań w ramach „Schetynówek”.
 

7. Podpisana została umowa z audytorem zewnętrznym. Od chwili przekroczenia poziomu 40 mln budżetu gminy, gmina Maków jest zobligowana audytować swoją działalność.
 

8. 15 stycznia Burmistrz spotkał się z Pawłem Juraszkiem – dyrektorem „Tauronu” rejon Żywiec, w którego obrębie znalazł się od 1 stycznia Maków. Przeprowadzone zostały negocjacje umowy na świadczenie usług energetycznych.
 

9. 17 stycznia zgodnie z długoletnią tradycją Makowianie wraz z ks. Proboszczem i Burmistrzem kolędowali u ks. Kardynała Dziwisza.
 

10. 20 stycznia Burmistrz Makowa uczestniczył w forum wójtów i burmistrzów Małopolski. Wybrano nowe władze Forum na kolejną kadencję, określono zakres tematyczny najbliższych spotkań.
 

11. 24 stycznia podczas gali w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie druhowie z OSP Białka odebrali ciężki samochód strażacki Scania, na którego sfinansowanie złożyli się: Gmina Maków Podhalański, Zarząd Główny OSP RP, KSRG, Jednostka OSP Białka, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, WFOŚiGW w Krakowie. Gratulujemy!
 

12. 27 stycznia przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku omawiali z Burmistrzem Makowa projekt statutu Rady Seniorów, która miałaby zafunkcjonować w Gminie Maków.
 

13. 27 stycznia Burmistrz Makowa odbył kolejne konsultacje z przedstawicielami gminy Zawoja w sprawie wspólnego inwestowania w oczyszczalnię ścieków.
 

14. 28 stycznia Burmistrz odbył spotkanie konsultacyjne w sprawie możliwości budowy i zewnętrznego finansowania Centrum Kultury Podbabiogórza. Obiekt miałby mieścić salę widowiskową na ok. 300 miejsc, a docelowo miałby zostać siedzibą szkoły muzycznej.
 

15. 30 stycznia Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawili i skonsultowali z Burmistrzem Makowa nowy program zatrudniania pracowników do prac społecznie użytecznych i robót publicznych.
 

16. 2 lutego w WFOŚiGW Burmistrz Makowa, Wójt Zawoi, dyrektor Ekoprojektu i przedstawiciele WFOŚiGW omawiali możliwości finansowania środkami unijnymi wspólnych przedsięwzięć dotyczących gospodarki ściekowej.
 

17. Zakończone zostały prace adaptacyjne w Zespole Szkól w Makowie. Przygotowane zostały sale do zajęć planowanej szkoły muzycznej. Obecnie czekamy na ocenę wizytatora i decyzję Ministerstwa Kultury.
 

18. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uwzględnił odwołanie Makowa od negatywnej oceny wniosku na termomodernizację. Nasz wniosek będzie poddany ponownej ocenie.
 

19. Jesienią 2014 roku Urząd Miejski w Makowie został poddany kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Otrzymaliśmy zalecenia pokontrolne, nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności przed Rzecznikiem Dyscypliny. Zastrzeżenia wymienione w protokole kontroli wskazują na drobne nieprawidłowości, które już w czasie kontroli były korygowane. Burmistrz złożył wyjaśnienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej co do podjętych czynności wobec poszczególnych zaleceń. Informacje podsumowujące pracę inspektorów RIO znajdują się na stronie internetowej tej instytucji.
 

20. Obecnie postępowanie kontrolne w Urzędzie prowadzi Urząd Kontroli Skarbowej.
 

21. 3 lutego Burmistrz przeprowadził rozmowy z prezesem spółki Szpital im. Rydygiera w Krakowie panem Wojciechem Szafrańskim na temat inwestycji w dawne sanatorium w Makowie. Poruszono aspekty remontu obiektu, przyłącza wodociągowego, opracowania dokumentacji osuwiska, przejęcia drogi dojazdowej, rozszerzenia zakresu działalności medycznej oraz planów rozwojowych na najbliższe lata.

 

Wejść : 6230402
Unikalnych : 5032812

Obecnie : 10
Zalogowanych : 0