:: RSS :: kontakt ::

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za 2014 roku.

Budżet uchwalony został 23 grudnia 2013 roku. Plan dochodów wynosił wówczas 39 519 289 zł. W trakcie roku plan dochodów bieżących zwiększono o 3 452 011 zł. a dochodów majątkowych o 1 060 234. Plan dochodów po zmianach wyniósł 44 031 535 zł. w tym plan wydatków majątkowych 1 392 234 zł. Zwiększenie planu dochodów było wynikiem głównie pozyskania środków zewnętrznych z programów rządowych i unijnych.
 

Wykonanie dochodów osiągnęło 98% i zamknęło się kwotą 42 979 698 zł.
Plan wydatków w dniu uchwalenia budżetu wynosił 39 269 289 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększony został o 4 891 968 zł. co dało plan wydatków w kwocie 44 161 257 zł.
 

Wykonanie wydatków osiągnęło poziom 94% i jest to kwota 41 720 966 zł.
 

Na niepełne wykonanie planu wydatków w 2014 roku złożyły się przede wszystkim: oszczędności w działach: 750- Administracja publiczna (661 700 zł.), 700- Transport i łączność (205 713 zł.), 801 – Oświata i wychowanie (354 510 zł.), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (371 041 zł.).
 

Zaplanowane zostały również przychody budżetu z wolnych środków z roku 2013 – 379 722 zł. spłaty pożyczki 787 000 zł. oraz pożyczki w kwocie 2 050 000 zł. Przychody zostały zrealizowane w 99%.
 

Wynik z wykonania budżetu przedstawia się następująco:
- z tytułu niewykonania dochodów - 1 051 837 zł.
- z tytułu niewykonania wydatków + 2 440 290 zł.
- z tytułu niewykonania przychodów - 37 000 zł.
 

Wolne środki z 2014 roku w wysokości 1 351 453 zł. wprowadzono do budżetu na sesji Rady Miejskiej 29 kwietnia 2015 roku.
 

W roku 2014 naliczony został również fundusz sołecki na kwotę 136 529 zł. , a wydatkowano 121 027 zł. Ministerstwo Finansów dokonało zwrotu 37,9% wykonywanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, co dało kwotę 45 838 zł.
 

Najważniejsze wydatki inwestycyjne w 2014 roku :
• Narodowy program przebudowy dróg lokalnych („schetynówka”) 1 730 970 zł.
• Remont węzła sanitarnego w hali sportowej w Makowie Podh. 351 994 zł.
• Budowa zatok przystankowych i chodnika przy DK28 341 701 zł.
• Remont mostu na osiedlu Maryniaki 162 509 zł.
• Dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Grzechyni 144 508 zł.
• II etap budowy sali gimnastycznej w Żarnówce 747 477 zł.
• Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 150 000 zł.
• Zakup spółki „Eko-Skawa” w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Białce 600 000 zł.
• Remont dróg i mienia w gminie Maków Podhalański ogółem 5 226 438 zł.
 

W roku 2014 nastąpiło też obniżenie zadłużenia gminy i wynosi na koniec roku 5 600 000 zł.
 

Wejść : 6230229
Unikalnych : 5032639

Obecnie : 9
Zalogowanych : 0