:: RSS :: kontakt ::

Gmina Rada Seniorów.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]    następna strona »


Spotkanie Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim w dniu 09 marca 2016 r.


Na spotkanie zaprosiliśmy kierujących organizacjami skupiającymi Seniorów w Gminie Maków Podhalański , którzy przedstawili informacje o podejmowanych działaniach.

Informację dotyczącą działalności Stowarzyszenia „Rodzin Kolpinga ”przedstawiła Przewodnicząca p. Bożena Wojdyła.
- Prezesem w/w Stowarzyszenia jest ks. Proboszcz Tadeusz Różałowski. Siedzibą Stowarzyszenia jest tzw. „Stodoła” przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Stowarzyszenie ma osobowość prawną a zakres działania określa statut.
Jednym z działań jest kontynuacja programu PEAD polegającą na dystrybucji pomocy żywnościowej we współpracy z: Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. W wyniku tego działania 155 rodzin otrzymało żywność w ilości 11 ton. Ponadto w ramach programu :Embargo” podopieczni Gminy Maków Podhalański otrzymali 25 ton jarzyn i owoców.
Prowadzone są zajęcia dla seniorów: kursy, szkolenia, porady prawne, spotkania plenerowe, wycieczki krajoznawcze oraz wycieczki do zaprzyjaźnionych klubów seniora.
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” ma patronat nad Klubem Seniora „Senior Wigor”, który ma siedzibę na ulicy kolejowej w Makowie Podhalańskim. W siedzibie tej są pomieszczenia konieczne do pracy, ćwiczeń, edukacji i zajęć manualnych. Obecnie jest 17 osób ale czynione są starania o możliwość zwiększenia ilości korzystających z zajęć
Stowarzyszenie „ Rodziny Kolpinga” liczy 15 osób. Angażuje się w wielu dziedzinach, tak na rzecz osób starszych jak również na rzecz dzieci i młodzieży. W celu aktywizowania środowiska Seniorów powołano 4 grudnia 2013 roku Kolpingowski Klub Seniora. Klub jest czynny od godz. 8 do 16. Przebywające tam osoby mogą korzystać z pomocy pielęgniarki i psychologa. Klubowicze korzystają z bezpłatnych posiłków – drugie śniadanie i obiad.
Pani B. Wojdyła poinformowała, że szereg osób z poszczególnych miejscowości jest chętnych do uczestnictwa w klubie. Niestety możliwości lokalowe nie pozwalają na przyjęcie większej ilości osób. P. Wojdyła stwierdziła, że jeżeli w danej miejscowości znajdzie się lider, który takie działanie chciałby sformalizować, to ona służy pomocą w każdym zakresie działania (pisanie projektu, pozyskanie środków itp.)

Następnie głos zabrała p.Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim - Barbara Skubis - Tyszewska informując, że SUTW ma osobowość prawną a zakres działania określa statut. Inauguracja SUTW nastąpiła 05 października 2013 roku.
Zgłaszający się emeryci i renciści po złożeniu deklaracji i opłaceniu składek stają się pełnoprawnymi słuchaczami Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim. Symbolem członkowstwa jest indeks.
Stowarzyszenie oferuje: wykłady, warsztaty, ćwiczenia rozwijające intelekt i kondycję, a przede wszystkim radość przebywania ze sobą, wymianę myśli, doświadczeń i emocji. Oferuje tównież udział w spektaklach teatralnych, wyjazdach edukacyjnych, spacerach krajoznawczych, gimnastyce oraz grach umysłowych.
Stowarzyszenie UTW realizuje projekt „Mecenat Małopolski”- najstarsze fotografie tatrzańskie i podhalańskie. - jest to zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w Dziedzinie Kultury w 2014 r.
W okresie 01.06. 2014 do 31.12.2014 realizowany był projekt „Wspieranie osob w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” finansowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.
Kolejny projekt to „ Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania” finansowany ze srodków Gminy Maków Podhalanski.
Stowarzyszenie współpracuje z innymi Stowarzyszeniami z terenu Województwa Małopolskiego.
Stowarzyszenie UTW w Makowie Podhalańskim liczy 45 członków i jest otwate dla wszystkich chętnych Seniorów. Uczelnią patronacką Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim jest – Wyższa Szkoła Podhalańska w Nowym Targu.
Realizacja zadań UTW odbywa się we współpracy ze wszystkimi organizacjami Seniorów Gminy – Maków Podhalański.
Stowarzyszenie UTW współprcuje również z Kołem Gospodyń Wiejskich
w Zarnówce i w Wieprzcu.
Prezes p. Barbara Skubis-Tyszewska poinformowała, że każdy może skorzystać
z wykładów organizowanych przez UTW.
Harmonogram: 14.04.2016.o14,30 (czwartek) wykład na temat „ Bezpieczne finanseSeniorów” - (pożyczki, umowy notarialne). Spotkanie - ZS w Makowie P. -Gimnazjum.
18.04.2016 o godź.15. „ Ojciec Jan z Dukli – Bonifraci”- porady w/z zdrowia. Miejsce spotkania – Miejska Biblioteka Publiczna.

Kolejna organizacja to Klub 50 +. Działa od 19 czerwca 2013 roku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim. „ Klubowicze” spotykają się w pierwszą i trzecią środę miesiąca. Klubowi przewodniczy p. Halina Rejowska.Klub liczy 30 członków.
Organizują ogniska integracyjne, często wyjeżdzają do teatru w Krakowie.
Uczestniczą w kursie komputerowym, wymieniają przepisy kulinarne i miło spędzają czas.
Wczasie spotkań wykonują ozdoby choinkowe, wielkanocne, kwiaty, banki oraz dzielą się wiedzą z/z oswiaty tj. przeczytanych ksiązek, czasopism i oglądniętych filmów. Zgodnie z myślą „Cudze chwalicie – swego nie znacie organizują wycieczki krajoznawcze.
Uczestniczą w imprezach kulturalnych organizowanych przez MDK Maków Podhalanski – w tym wspólne spiewanie z „ Babiogórzanami” czy „ Polaną Makowską”.
Plany na przyszłość:
Zorganizowanie kursu pierwszej pomocy, Klubu Dyskusyjnego Ksiązki oraz współpraca z makowską Swietlicą terapeutyczną aby organizować młodym mieszkańcom pomoc w/z pokonywania trudności w nauce.
Klub 50 + zaprasza wszystkich chętnych do współpracy.

Dziękujemy wszystkim za obszerne relacje z działalności organizacji Seniorskich. Jesteśmy dumni, że mamy tak aktywnych i chętnych do społecznej pracy Seniorów. Dziękujemy tym, którzy nie szczędząc własnego czasu organizują te ciekawe
i różnorodne zajęcia.

Na zakończenie posiedzenia, na wniosek p.Zosi Zaręby GRS opracowała harmonogram dyżurów pęłnionych przez członków rady od 16 marca do 29 czerwca.
Dyżury pełnione będą w każdą środę, w godz. od 12,30 do 14,00, w sali nr 17 Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Czekamy na każdego kto ma jakieś problemy, kto chce wnieść propozycje do naszego działania i kto po prostu chce się z nami spotkać i porozmawiać.

 

 

Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]    następna strona »

Wejść : 6214748
Unikalnych : 5019513

Obecnie : 4
Zalogowanych : 0