:: RSS :: kontakt ::

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za 2015 rok.

Budżet uchwalony został 17 grudnia 2014 roku. Plan dochodów wynosił wówczas 42  273 854 zł. W trakcie roku plan dochodów bieżących zwiększono o 3  967 025 zł, a dochodów majątkowych o 2  140  373 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 48  381 253 zł w tym plan dochodów majątkowych 2  432 888 zł. Zwiększenie planu dochodów było wynikiem głównie pozyskania środków zewnętrznych z programów rządowych i unijnych.


Wykonanie dochodów osiągnęło 98% i zamknęło się kwotą 47  569 699 zł. a wykonanie dochodów majątkowych osiągnęło 99,7% i kwotę 2  425  784 zł.

Plan wydatków w dniu uchwalenia budżetu wynosił 41  923  854 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększony został o 7  458  853 zł, co dało plan wydatków w kwocie 49  382 707 zł.


Wykonanie wydatków osiągnęło poziom 96,3% i jest to kwota 47  124 071 zł.
Na niepełne wykonanie planu wydatków w 2015 roku złożyły się przede wszystkim: oszczędności w działach: 750 – Administracja publiczna (356 403 zł), 700 – transport i łączność (264 292 zł), 801 - Oświata i wychowanie (599 341 zł), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (249 405 zł).


Zaplanowane zostały również przychody budżetu z wolnych środków z roku 2014 – 1  351 453 zł , spłaty pożyczki 1  087 000 zł oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 2  000  000 zł. Przychody zostały zrealizowane w 99%.
Wynik z wykonania budżetu przedstawia się następująco:
- z tytułu niewykonania dochodów -811 554 zł
- z tytułu niewykonania wydatków +2  258 636 zł


Wolne środki z 2015 roku w wysokości 1  447 081 zł wprowadzono do budżetu na sesji Rady Miejskiej 30 marca 2016 roku.
W roku 2015 nastąpiło też obniżenie zadłużenia gminy i wynosi na koniec roku 5  250  000 zł
Rok 2015 był również rekordowy pod względem wydatków na budowy i remonty dróg i innego mienia gminnego. Ogółem na ten cel wydaliśmy 6  154 882 zł. Najbardziej znaczące działania to:
Przebudowa dróg: ul. Kolejowa, Partyzantów, Orkana, Sportowa w ramach NPPDL (1 683 134,53 zł)
Budowa parkingu przy ulicy Kochanowskiego (523 352,21 zł)
Przejazd z Grzechyni do osiedla Bielasy ( 112 727,97 zł)
Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Grzechyni (150  135 zł)
Budowa parkingu przy szkole w Juszczynie (239 980,38 zł)
Remont drogi głównej w Kojszówce (285 291,85 zł )
Udział w remontach dróg powiatowych w Żarnówce i Wieprzcu (150  000 zł)
Zakup akcji spółki „Eko-Skawa” w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Białce i koniecznością rozbudowy wodociągów (1 700 020zł)

W Makowie Podhalański jako pierwszej gminie w powiecie suskim wprowadzony został budżet obywatelski. Mieszkańcy wskazali projekty a następnie dokonali wyboru. W jego wyniku powstała siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Jodłowej (135  327 zł – część środków z PROW) oraz remont rowu odwadniającego na osiedlu Rabowa w Makowie Dolnym (40  147 zł). Obecnie trwa realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w 2015 roku i trwają przygotowania do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego.
We współpracy z Tauron Dystrybucja w 2015 roku rozpoczął się proces wymiany lamp ulicznych. Zadanie zaplanowane jest na trzy lata, w ciągu których nastąpi modernizacja całego oświetlenia ulicznego w gminie. Łącznie 1117 opraw oświetleniowych. Po sześciu latach od rozpoczęcia projektu planowany jest zwrot nakładów inwestycyjnych . Środki na ten cel pochodzą głównie z oszczędności na zakupie energii elektrycznej.

Również w 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zdecydował o przekazaniu środków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Makowie. Wartość zadania przekracza 3  600  000 zł, z czego 70,5% stanowi dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Za te pieniądze obecnie kompleksowo remontowane są szkoły w Makowie, Żarnówce, Białce oraz Urząd Miejski.
Nie można też zapomnieć o najbardziej kosztownej inwestycji 2015 roku, realizowanej przez spółkę gminną „Eko – Skawa”. Za 20  000  000 zł powstała kanalizacja sanitarna w Białce. Większość mieszkańców już z niej korzysta, a do części domów sukcesywnie budowane są przyłącza.

Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców gminy, choć dłużej niż by tego chcieli, trwają opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Juszczynie, Kojszówce i Białce. Nowe dokumenty obowiązują już w Żarnówce, Grzechyni, Wieprzcu. W tym roku planujemy podjęcie działań planistycznych dla obszaru Makowa.
W 2015 roku Gmina Maków Podhalański przystąpiła do rządowego programu „Senior Wigor”. Jest to kolejny krok w lokalnej polityce senioralnej. Warto przypomnieć, że poprzedziło go założenie dwóch klubów seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i powstanie  Gminnej Rady Seniorów.

Wyrażam uznanie dla Rady Miejskiej, która poprzez przekazanie środków na przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące związane z działalnością na rzecz seniorów wykazuje troskę o jakość życia starszych mieszkańców naszej Gminy.


Ważnym dla rozwoju gminy jest również rozwój szpitala im. Rydygiera. Jeszcze dwa lata temu perspektywy dla dawnego sanatorium były pesymistyczne. Planowane było definitywne zamknięcie placówki. W wyniku zaangażowania wielu osób, w tym Marszałka Województwa Małopolskiego, doszło do wykupienia od Federacji Związków Zawodowych PKP budynku przez spółkę „Szpital im. Rydygiera” w Krakowie. Spółka zainwestowała ponad 10  000  000 zł, gmina doprowadziła wodociąg i zadeklarowała przejęcie drogi dojazdowej. Szpital jest obecnie komfortowym obiektem szpitalnym dla 150 pacjentów i 100 osób personelu medycznego.


Gmina Maków Podhalański realizuje również szereg działań o charakterze nieinwestycyjnym, ale ważnych z powodów społecznych. Coraz szerzej współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Wspieramy kluby sportowe, koła gospodyń, UTW i inne stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców. Kwota wsparcia sięga 300  000 zł. Mamy na terenie gminy 9 jednostek OSP, które skutecznie zabezpieczają mieszkańców przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń. Rocznie na ten cel wydajemy blisko 400  000 zł. W szkołach realizujemy programy nauki pływania czy zakupu podręczników dla uczniów. Dożywiamy potrzebujące dzieci, rozdzielamy stypendia i wspieramy najzdolniejszych uczniów, sportowców i artystów. Instytucje kultury wydatkowały na działalność kulturalną i rozrywkową ponad 1  300  000 zł. Regulujemy stany prawne gminnych nieruchomości i poprawiamy estetykę przestrzeni publicznej.


Zabiegamy też o rozwój inwestycji poprzez działania planistyczne na rzecz inwestorów, rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Działamy w oparciu o strategię rozwoju gminy, dbając, aby podejmowane kroki były spójne i celowe a nie doraźne. Obecnie opracowujemy Gminny Program Rewitalizacji, który jeszcze pełniej powinien pokazać obszary wymagające interwencji.


W działaniach inwestycyjnych na terenie gminy znaczący udział mają środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej oraz programów rządowych. Staramy się tak definiować priorytety, aby skromne środki z budżetu gminnego zabezpieczały jedynie wkład własny do projektów współfinansowanych. Obecnie również przygotowujemy się na uruchomienie naborów projektów z wielu funduszy w perspektywie 2014 -2020.

Wejść : 6230247
Unikalnych : 5032657

Obecnie : 12
Zalogowanych : 0